Welcome to my EEGG House. English is easier to learn than any other language. EEGG is a site where you can read, learn and even practise all English grammatical points.

Wednesday, January 02, 2013

ગુજરાતી પ્રાર્થના પ્રવચનો - 5 (Gujarati Prayer Speeches )


     ગુજરાતી પ્રાર્થના પ્રવચનો - 5 (Gujarati Prayer Speeches )

{kík]«u{
  økku¤ rðLkk  {ku¤ku ftMkkh
 {kíkk rðLkk MkwLkku MktMkkh

            {kíkkLkku Ëhsòu søkík{kt MkkiÚke ô[ku Au. {kíkk MktíkkLk {kxu çkÄw s fhe Awxu Au. {k yLkuf f»xTku  ðuXeLku çkk¤fLku sL{ ykÃku Au. {k çkk¤fLke Mkíkík Mkt¼k¤ hk¾u Au. çkk¤f ÃkÚkkhe ¼eLke fhu íkku {k ¼eLk{k MkwE òÞ Au. Ãkhtíkw çkk¤fLku íku fkuhk{k Mkwðkzu Au. çkk¤f çke{kh Ãkze òÞ íÞkhu íku  hkík rËðMkLkk Wòøkhk ðuXeLku ÃkkuíkkLkk çkk¤fLke Mkuðk fhu Au. {k Ãkkuíku ¼q¾e hneLku çkk¤fLku ¾ðzkðu Au. íku çkk¤fLku ¼kðíke ðkLkøke çkLkkðe ykÃku Au.
            çkk¤f{k MktMfkhLkwt ®Mk[Lk fhðk{kt {kLkku Vk¤ku ðÄkhu nkuÞ Au. çkk¤f MkkÚku {kt s ðÄkhu Mk{Þ hnuíke nkuÞ Au. yux÷u çkk¤f{k {kíkkLkk MktMfkh ðÄkhu ykðu Au. {kíkk çkk¤fLkk yÇÞkMk{kt {ËË fhu Au. {k çkk¤fLku ðkíkko, Mkt¼¤kðu økeíkku økðzkðu Au. íkuLkkÚke çkk¤f{k yðLkðk MktMfkhkuLkwt ®Mk[Lk ÚkkÞ Au. çkk¤f{k «u{, MktÃk, Mknfkh, MknkLkw¼wrík yLku MkuðkLkk økwýku rðfMku Au. økktÄeS yLku rþðkS {nkhks suðk {nkÃkwY»kkuLkk ½zíkh{kt íku{Lke {kíkkykuLkku ½ýku {kuxku Vk¤ku hÌkku Au. {k çkk¤fLku su MktMfkh ykÃke þfu Au. íku çkeò ÃkkMkuÚke íkuLku ¼køÞu s {¤u. yux÷u s “yuf MktMfkhe {k Mkki rþûkfku fhíkkt Ãký  [rzÞkíke Au.”  yu{ fnuðkÞwt Au {kíkkLke fu¤ðýeLkku {rn{k økkíkk yuf frðyu fÌkw Au “su fh Íw÷ku Ãkkhýwt íku søkík Ãkh þkMkLk fhu.”
            {k Lkku «u{ rLk:MðkÚko nkuÞ Au. íku ÃkkuíkkLkk MktíkkLk ÃkkMku fkuE yÃkuûkk hk¾íke LkÚke. íkuLkk ytíkh{k yuf s yr¼÷k»kk nkuÞ Au. fu “{kY çkk¤f Mkw¾e ÚkkÞ.” ÃkkuíkkLkk çkk¤fLke Mkw¾kfkhe {kxu íku øk{u íkuðk Ëw:¾ku MknLk fhk Ãký íkiÞkh nkuÞ Au. ÃkkuíkkLkwt MktíkkLk fËYÃkw nku, {tËçkwÂæÄLkwt nkuÞ Ãký íkuLkÚke {kíkkLkk «u{{kt ykux ykðíke LkÚke. fux÷ef ðkh íkku ykðk çkk¤f {kxu {kíkkrÃkíkkLku ðÄkhu ÷køkýe nkuÞ Au. yux÷u frð çkkuxkËfhu ÷ÏÞw Au.

                        øktøkkLkk Lkeh íkku ðÄu ½xu hu ÷ku÷
                    Mkh¾e yu «u{Lkku «ðkn hu.
                    sLkLke òuz Mk¾e Lkrn szu hu ÷ku÷.

            yux÷u s fnuðkÞ Au fu sLkLke sL{¼qr{ yLku MðøkoÚke Ãký [rzÞkíke Au.
          ¼økðkLk hk{u {kíkk yLku {kík]¼qr{Lkwt {níð Mk{òðíkk ÷û{ýLku fÌkwt níkwt {Lku MkkuLkkLke Lkøkhe ÷tfk fhíkk yÞkuæÞkLke Äq¤ ðÄw øk{u Au. {Lku MðøkoLkk ði¼ð fhíkk {kíkk fkiþÕÞkLkku ¾ku¤ku ðÄw ðnk÷ku Au. íkuÚke s fnuðík Ãkze nþu fu “{k íku {k” çkeò çkÄk ðøkzkLkk ðk. 
                                                                       Lkk{ :- YÃk÷ yuMk.Sðhkýe (11-z)

“ «Ëw»ký ”

            SðLkMk]r»x {kxu yrLkåALkeÞ nkuÞ, rLkSoð Mk]r»xLkk çktÄkhýLku  LkwfþkLk fhíkku fkuE Ãký VuhVkh «Ëw»ký fnuðkÞ.
            ÃkÞkoðhý Lkk ík{k{ ½xfku yMktíkwr÷ík çkLku, fwËhíke ¢{ Ãkheðíkeoík fhíke fkuE Ãký ½xLkkÚke «Ëw»ký WËT¼ðu Au.
            Mk{økú SðMkwr»xÙ  ÃkkuíkkLkk LkiMkŠøkf ÃkÞkoðhý{kt  SðLk Sðu yLku Mk{økú ysirðf ½xfku ÃkkuíkkLkk fwËhíke MðYÃk{kt s¤ðkE hnu íku «kf]ríkf rMkæÄktík Au.
            {kLkðeLke Ëkuz «kf]ríkf rLkÞ{kuLkwt ¾tzLk  fhu Au. íkuÚke ÃkÞkoðhý «Ëwr»kík ÚkkÞ Au. «kf]ríkf Mk{íkwt òu¾{kÞ Au. íkuÚke «kf]rík ÃkkuíkkLkwt {q¤ MðYÃk «kó  fhðk ÃkrhÂMÚkíke «ríkhkuÄ Ëþkoðu Au.
            Mk]rü WÃkhLkwt MkkiÚke ©uc þheh h[Lkk Ähkðíkwt MkwrðfMkeík {øks yLku íku{k yLkuf rðrðÄ r¢ÞkykuLktwt fuLÿ  Ähkðíkwt  «kýe {kºk {kLkðe Au.
            {kLkðe rMkðkÞLkk fkuE «kýe Mk{ks{k çk¤kífkh níÞk. ÷wxVkx, [kuhe òríkÞ þku»ký ykŠÚkf þku»ký MðkÚkeoÃkýwt suðk økwýÄ{kuo ÷øk¼øk suðk {¤íkk LkÚke.
            ½{kuozkÞLku r{fMkLkk çkeò rLkÞ{ {wsçk “þrfík ÃkrhðíkoLkLkk” Ëhuf ÃkøkrÚkÞu þrfík ðuzVkÞ Au. íkuÚke fkÞoûk{íkk ½xu Au. yLku yuLxÙeÞku ðÄu Au.
            ¼kiríkf  þk† Ëþkoðu Au fu yuLxÙkuÃke ð½íke yxfkðe þfu Au. íkuLku ½xkze þfíkk LkÚke. íkuðe s heíku «Ëw»ký ½xkze Lku þfÞu íkku ftE Lkrn Ãkhtíkw íkuLku ðÄíkwt yxfkðe þfeyu Aeyu.
            y {kxu ÃkÞkoðhýeÞ ¿kkLk MðYÃkLkku ¾kuhkf  «kó fheLku «kf]ríkf LÞkÞLku Mk{Syu íkku ðÄíkwt «Ëw»ký yxfkðe þfkþu Lkrn íkku ykÃkýk rðLkkþ {kxu ykÃkýu sðkçkËkh çkLkeþwt.  “s¤ «kó Úkþu” Ãkhtíkw «Ëwr»kík s¤ «kó ÚkðkLkwt Au. Ãkkýe nkuðk Aíkkt ík]»kk AeÃkkðe Lkrn þfeyu íÞkhu þwt Úkþu.
            ykÃkýe MkðkuoÃkrhíkkLkk Ãkrhýk{ku òuEyu su «Ëw»ký Lkwt fkhý Au.
            ykÄwrLkf ¾uíkh{kt ðÃkhkíkk hkMkkÞrýf ¾kíkhku- Mkt&÷ur»kík stíkwLkkþf Ëðkyku ÃkrhðknLk{kt ¾Lkes íku÷ rðãwík WíÃkkËLk{kt WÃkÞkuøk{kt ÷uðkíkk fku÷Mkk ¾Lkesíku÷ yLku Ãkh{kýt ¼êeyku ÄhðÃkhkþ{kt WÃkÞkuøk{kt ÷uðkíkk rðrðÄ MkkÄLkku- VŠLk[h, çkkhe, çkkhýk hMkkuEÄh Mkkçkww zexsoLx MkkiËÞo «MkkÄLkku rðrðÄ ÄkíkwLke çkLkkðxku çk¤íký, ykiãkurøkf ðÃkhkþ{kt WÃkÞkuøke hMkkÞýku- fku÷Mkku ¾Lkes íku÷ rðrðÄ fk[e Äkíkwyku «Ëw»ký Vu÷kðu Au.
            ðknLkkuLkku Äwðkzku, sÞkt íÞkt f[hku Vufðku, ½kUÄkx fhðku, yk çkÄk fkhýkuLku ÷eÄu «Ëw»ký Vu÷kÞ Au.
            ½hðÃkhkþ {kxu WÃkÞkuøke Ãkkýe{kt ¼¤íkwt «Ëw»ký ðkMký-fkÃkz Äkuðk, MLkkLk r¢Þk ðøkuhu{kt WÃkÞkuøk{kt ÷uðkíkk Mkkçkw, rzxsoLxLkk hMkkÞýku Ãkkýe{kt ¼¤u Au. yLku «Ëw»ký Úke yðLkðk hkuøkku ÚkkÞ Au.
            su{ fu Ãkkýe{kt hnu÷e yþwÂæÄyku{k hnu÷k Mkwûk Sðku {hzku, fku÷uhk, xkEVkuEz suðk hkuøk {kxu sðkçkËkh Au. «Ëw»ký
            Ãkkýe{kt ¼¤u÷k MkfkçkorLkf MktÞkusLkku íku{s ÃkkýeLke ÂMÚkríkLku yÄkhu íku{kt fux÷ktf Sðku SðLk [¢Ãkqýo fhu Au. fux÷ef rfxfku, «Sðku, ðkEhMk ðøkuhuLku «Ëwr»kík Ãkkýe sirðf yLkwfw÷ yÃkuo Au.
                                                                           Lkk{ :- ¼khíke su.hkýk (11-z)


“ nkÞ hu {ku½ðkhe ”


            {kLkðeLke {w¤¼wík ºký sYrhÞíkku yk sYrhÞíkku Mktíkku»kðe s òuEyu. Ãkhtíkw yksu Mkk{kLÞ {kýMk fk¤e {swhe fhu íkku íku Ãký ÃkkuíkkLkk fwxwtçkLkwt ¼hýÃkku»ký Mknu÷kE Úke fhe þfíkku LkÚke. ËuþLkk fhkuzku ÷kufku hkus fqËfu Lku ¼qMkfu ðÄe hne Au. {kuÄðkhe Úke ÃkhuþkLk Au.
            yuðe Ë÷e÷ ÚkkÞ Au fu søkík yk¾k{kt {kuÄðkhe ðÄe hne Au. suLke yMkh ykÃkýk Ëuþ{kt ÚkkÞ Au. Ãkhtíkw yk Ë÷e÷{kt Úkkuzwf s MkíÞ Au.
            ði¼ðþk¤e ¼khíkLkku ¼ÔÞ ¼wíkfk¤ MðÃLkðík çkLke økÞku Au. yu{ fnuðkÞ Au ykÃkýk Ëuþ{kt Äe-ËqÄLke LkËeyku ðnuíke níke. Mkk{kLÞ ykðf{k {kuxk ¼køkLkk ÷kufkuyu ÃkkuíkkLke «kÚkr{f sYrhÞkíkku Mknu÷kE Úke {u¤ðe þfíkk níkk. YrÃkÞkLku økkzkLkk Ãkizk suðzku {kuxku økýðk{k ykðíkku níkku. yuf YrÃkÞkLkk SðLk sYrhÞkík Lke {çk÷f [esðMíkwykuLke ¾heËe þfíke níke. ÷kufkuLkwt SðLk Mktíkku»ke Mkw¾e níkwt.
            {kuÄðkhe Lke yu ÃkrhÂMÚkrík yksu çkË÷kE økE Au. Ãknu÷k Mkk{kLÞ Lkkufhe fhðk{k ÔÞrfíkLku {kMkLkku su Ãkøkkh {¤íkku níkku yux÷e s hf{ yksu yuf rËðMkLkk Ãkøkkh Ãkuxu {¤u Au. Aíkkt íkuLku {¤íke Mkw¾ þktrík yksu yÿ~Þ ÚkE økE Au. yksu SðLk sYrhÞkíkLke [esðMíkwykuLkk fqËfu ¼qMkfu ðÄíkk ÚkkÞ Au. [k, ¾ktz, ËwÄ,  íku÷, fuhkuþeLk, {eXw fu yLkks, Mkkçkw suðe ðMíkwyku {u¤ððk{k su ¼kuÞ ¼køkLke ykðf ðÃkhkÞ òÞ Au. Mkk{kLÞ {kýMk yLÞ ðMíkwykuLkku rð[kh fhe þfíkku LkÚke. íku{kt ÃkiMkk f{kðLkkhk yuf yLku ¾khk Äýk nkuÞ yuðk fwxwtçkLke {w~fu÷e ykuLkku Ãkkh LkÚke nkuíkku. nt{uþk “Mkkík MkktÄku yLku íkuh íkwxu”  íkuðe ÃkrhÂMÚkrík nkuÞ Au. {kuÄðkheLke MkkiÚke {kXe yMkh {æÞ{ðøko WÃkh Ãkze hneAu. íkuLkku Äh [÷kððk WÃkhktík fkixwtrçkf yLku Mkk{krsf «Mktøkku Ãký Wfu÷ðkLkk nkuÞ Au. íku {kxu íkuýu Ëuðwt fhðwt Ãkzu Au.
            {kuÄðkhe ÚkðkLkk  yLkuf fkhýku  sðkçkËkh Au. íku{kt Mktøkún¾kuhe, LkVk¾kuhe, f]rºk{ yAík  fk¤k çkòh ðøkuhu {wÏÞ Au.  Mkhfkhu Mktøkún¾kuhe, LkVk¾kuhe yLku fk¤kçkòh suðk yÃkhkÄku yk[hLkkhkyku fzf nkÚku fk{ ÷uðwt òuEyu.

                                                                          Lkk{:- ð»kko ykh.[kiÄhe (11-z)


“ Mkw¼k»k[tÿ çkkuÍ ”


            “Give me blood, I wil give you freedom” yuðwt Mkwºk ykÃkLkkh Mkw¼k»k[tÿ çkkuÍLkku sL{ ykurhMMkkLke hksÄkLke fxf ¾kíku çktøkk¤e fwxwtçk{kt 1897 Lke òLÞwykheLke h3 {e íkkhe¾Lkk Z¤íke MktæÞkyu (þrfíkLkk Ãkwts ¼khíkLkk MkwÃkík Mkw¼k»k[tÿ çkkuÍLkku ) sL{ ÚkÞku. íku{Lke {kíkkLkwt Lkk{ «¼kðíke, rÃkíkkLkwt Lkk{ òLkfeLkkÚk íkÚkk økk{Lkwt Lkk{ fkuËr¤Þk.
            Mkw¼k»kLkk SðLk ½zíkh WÃkh {kíkkLkk MktMfkhku ¾qçk ôzu MkwÄe ¾qÃku÷k òuðk {¤u Au. íkuLkwt nËÞ ¼khíkLkk 38 fhkuz ÷kufkuLke ÃkhkÄeLkíkk yLku økheçkkuLke ðuËLkkLku Íe÷íkwt fÞwO. Mkw¼k»k[tÿ íkuLkk rÃkíkkLkk Lkð{k Ãkwºk níkk. A Ëefhe yLku ykX Ëefhkðkt¤w çkkuÍLkwt Äh økkuf¤eÞwt çkLke økÞwt níkwt. Ãkkt[ ð»koLke ðÞu rÃkíkkyu Mkw¼k»kLku «kÚkr{f þk¤k{k Ëk¾÷ fÞko. Mkw¼k»k ÃkhyuLke þk¤kLkk nuz{kMíkh ðuýe {kÄðËkMkLkku Wzku «¼kð  níkku. ðuýeçkkçkwyu ytøkúuòuLkk yíÞk[khku, ËøkkçkkS, VktMke- níÞkyku, þku»ký yLku sw÷{kuLke ðkíkku Mk{òðe. Mkw¼k»kLku øk¤ÚkwÚke{kt {¤u÷k MktMfkhku yLku þrfíkLku søkkzðk{k r[LkøkkheLkwt fk{ fÞwO. Mkw¼k»ku ELxhLke Ãkheûkk «Úk{ ðøkoLkk ÃkkMk fhe f÷f¥kkLke «urMkzuLMke fku÷us{k Lkk{Lkk {u¤ðe. Mð{kLke Mkw¼k»k fkuEÚke zhu Lkrn. fku÷us{kt ykxoLk Lkk{Lkk «kuVuMkh ¼ýkððk{k yuffk Ãký yuf ¾hkçk ykËík. zøk÷u Lku Ãkøk÷u ¼khíkeÞ rðãkÚkeoykuLkwt yÃk{kLk fhu. Ãký MknLk fhe ÷u íkku Mkw¼k»k þkLkku ? nË ðxkðe {wfu÷ ykuxoLkLku ÃkkX ¼ýkððku s íkuðwt {Lk{k Lkffe fÞwO. EhkËkÃkqðofLkk yÃk{kLku Mkw¼k»kLke MknLkrþ÷íkkLku Ãkzfkhe, AtAuzkÞu÷ Mkw¼k»ku yuLk zkçkk økk÷ WÃkh yuf òuhËkh ík{k[ku Xkufe ËeÄku. “ytøkúusLkk çkå[k yk íkku íkLku Vfík yuf ÚkÃÃkz s Ãkze Au. ¼rð»Þ{kt  òu fkuE rËðMk økk¤ çkkuÕÞku íkku ..... fk÷e {kíkkLkk MkkuøktË òLkÚke {khe Lkk¾eþ.” «urMkzuLMke fku÷usLkk rðãkÚkeo Mkw¼k»kLkk yk þçËku níkk. rðãkÚkeo nzíkk÷ þY ÚkkÞ Au. çktøkk¤ ÞwrLkðMkoxeLkk ðkEMk [kLMku÷h Mkh ykþwíkku»k {w¾hSLke ðsLkËkh ËhBÞkLkøkeheyu çktLku Ãkûkku ð[u Mk{kÄkLk fhkðe ykÃÞwt. Vhe «ðuþ {éÞku. 1919 {kt çke.yu.Lke Ãkheûkk ÃkkMk fhe ¢tkríkðeh Mkw¼k»kLkk SðLkLkk rðãkÚkeofk¤Lkk «Mktøk yu{Lke rLk¼oÞíkk yLku LkuíkkøkeheLku Wòøkh fhu Au. 191Ãk Lkk ELxhLk÷ Ãkheûkk ykÃke yLku yøkú¢{u íkÚkk Mkkhk økwý MkkÚku ÃkkMk ÚkÞk. 1919 Lke 1Ãk {e MkÃxuBçkhu íkuyku Eø÷uLz sðk LkeféÞk. íÞk ftBçkúes rðïrðãk÷Þ{k Ëk¾÷ ÚkÞk. 19h0Lke sw÷kE{k ykE.yu.yuMk. Ãkheûkk{k ÷tzLk{k çkuXk íku{ýu MkV¤ ÚkðkLke ykþk Lk níke. Ãký íkuyku Ãkheûkkk{k [kuÚkk ¢{u Wíkeýo ÚkÞk. fuBçkúes ÞwLke.Lke çke.yu.Lke ÃkËðe Ãký íku{ýu {u¤ðe.
            h4-ð»koLkk íkusMðe ÞwðkLk Mkw¼k»k 16 sw÷kE 19h1 Lkk rËðMku ¼khíkLkk fktXu Ãkøk {qfÞku yLku íku s rËðMku íkhík økktÄeSLke {w÷kfkík ÷eÄe. 19h1 Lkk sw÷kE{kt Mkw¼k»kk Ãknu÷eðkh {nkí{k økktÄeSLku {éÞk yLku 1940 Lkk swLk{k íku AuÕ÷e ðkh ðÄk{kt {éÞk. 17 LkðuBçkh 19h1 Lkk hkus rçkúxLkLkk Ãkkxðe fwtðh ¼khíkLke {w÷kfkíku ykÞk. fkUøkúuMk Ãkh «ríkçktÄ {wfkÞku. «ríkçktÄ Mkk{u MkíÞkøkúnLkk yktËku÷Lk{kt Mkw¼k»kLkwt Lkuík]íð ¾e÷e WXÞwt.  10 {e rzMkuBçkhu íku{Lke ÄhÃkfz ÚkE yLku A {kMkLke Mkò ÚkE íÞkhu {ursMxÙuxLku íku{ýu nMkíkk fÌkw “ çk¤ {kºk A” {rnLkk ykx÷k çkÄk Ãkrh©{Lke ykx÷e s çkûkeMk ?

            íku{Lku “[÷ku rËÕne”  yLku “ sÞ®nË”  Lkk Mkwºkku ykÃÞk. 18 ykuøkMx 194Ãk Lkk hkus rð{kLk ËwÄoxLkk{k  íku{Lkwt yðMkkLk ÚkÞwt. h0 {e ykuøkMx 194Ãk Lkk hkus íku{Lkk ÃkkŠÚkð ËunLkku yÂøLk MktMfkh ÚkÞku. sLkLke yLku sL{Ëkºkeyu çktLkuLku yu{ýu nËÞÚke «u{ fÞkuo níkku. yu çktLku MkkÚku ytrík{ r{÷LkLkku y{]ík MkwÞkuøk yu{Lkk LkMkeçk{kt ÷¾kÞku Lk nkuíkku. yLktík ykfkþ{kt yu{Lkk AuðxLkku «ðkMk þY Úkþu. Mkw¼k»k ðeh níkk. Mkw¼k»k ðeh níkk. Mkw¼k»kLku ytsr÷ yux÷u Ëuþ«u{Lku ytsr÷.
            ykÃkýu yu{Lku yksuÃký çknw{kLkÚke ÞkË fheyu Aeyu. fkuEfu yu ÞkuøÞ s yk÷uÏÞwt Au.

                        “òu ¼hk Lkne ni ¼kðku Mku çkZíke rsMk{u hMkÄkh Lkne!
                        ðn nËÞ Lkne ni ÃkÚÚkh ni, rsMk{u MðËuþ fk ÃÞkh Lkne kk”

Lkk{ :- YÃkk su.ykÞh (11-z)


 “ MkhËkh ðÕ÷¼¼kE Ãkxu÷ ”


            MkhËkh ðÕ÷¼¼kE Ãkxu÷Lkku sL{ økwshkík hksÞLkk LkrzÞkË{kt E.Mk. 187Ãk{kt Lke 31 {e. ykufxkuçkhu yuf ¾uzqík fwxwtçk{kt ÚkÞku níkku. íku{Lkk rÃkíkkLkwt Lkk{ Íðuh¼kE yLku {kíkkLkwt Lkk{ ÷kzçkkE níkwt. íku{Lkwt {w¤ ðíkLk ykýtË LkSfLkwt fh{MkË økk{.
            ðÕ÷¼¼kEyu «kÚkr{f rþûký fh{MkË yLku Ãkux÷kË{k ÷eÄw ykøk¤Lkku yÇÞkMk LkrzÞkË{kt fÞkuo ðfe÷kíkLkwt ¼ýe çkurhMxh Úkðk íkuyku rð÷kÞík{kt íku{ýu {nuLkík Úke çkurhMxhLke ÃkËðe yÇÞkMk Ãkwhku fheLku Ãkhík ykÔÞk. yne çkknkuþ yLku Lkezh ðfe÷ íkhefu [{fðk ÷køÞk. Ërûký ykr£fkÚke økktÄeS ¼khík ykÞk. økktÄeS MkkÚku íku{Lkku rðþu»k Ãkrh[Þ ÚkÞku yLku ðÕ÷¼¼kEyu økktÄeSLkk htøku htøkkE økÞk.
            íku Mk{Þu ¼khík{k ytøkúuòuLkwt þkMkLk níkwt. çkkhzku÷e Lkk ¾uzqíkkuyu ðÕ÷¼¼kE ÃkkMku {ËË {ktøke ðÕ÷¼¼kE yu çkkhzku÷eLkk ¾uzqíkkuLku MkíÞkøkún {kxu íkiÞkh fÞko. MkíÞkøkúneLkku rðsÞ ÚkÞku çkkhzku÷e MkíÞkøkúnLke ykøkuðkLke MkV¤íkkLku ÷eÄu økktÄeSyu ðÕ÷¼¼¼kELku “MkhËkh” íkhefu yku¤¾kÔÞk.
            Mðíktºk ¼khík{kt yu Mk{Þu Ãk6h sux÷k Ëuþe hsðkzk níkk. íku{Lku ¼khík MktÄ{kt òuzðLkwt fk{ ¾qçk s fÃkÁt níkwt. yk {kxu MkhËkhu Mkk{økú ËuþLkku «ðkMk fÞkuo íku{ýu «u{, Äehs, WËkhíkk yLku ÔÞðnkh fwþ¤íkkÚke fk{ ÷eÄwt. hkòyku{k Ëuþ¼rfík søkkze íku{Lku Ëuþ {kxu íÞkøk ykÃkðk Mk{òÔÞk. MkhËkh Ãkxu÷ Mðíktºk ¼khíkLkk LkkÞçk ðzk«ÄkLk yLku øk]n «ÄkLk çkLÞk.
            MkhËkhLkwt ònuh SðLk ËÃkoý suðwt MðåA níkwt. ð¤e Mkk{k {kýMkLku Ãkkuíkefk fhe ÷uðkLke fwLkun Ãký ysçk-øksçkLke níke. suýu ÃkhkÄeLk ®nËLkuMðkíktºÞ yÃkkðk {kxu ÃkkuíkkLkk SðLkLke Ãk¤uÃk¤ nku{e ËeÄe. suýu ®nË Lku Ëuþe hsðkzkt  yku suýu fwLkun yLku {]íÞwËefkuLku fnuðkÞ yuLkwt {wŠík{tºku WËknhý søkíkLku [hýu ÄÞwO. suýu {kýMkLke LkkLkfze ®sËøke fux÷k rðhkx fkÞkuo fhe Ëu¾kzÞk. suýu Mkk[ku Ëuþ ¼fík fkuLku fnuðkÞ íku Sðe Ëu¾kzÞwt yuðk Ãkh{ ðehLku ykÃkýu ðtËLk rðLkk þwt fheyu.
            Ëuþ MkuðkLkkt fkÞo {kxu íku{ýu yÚkkf Ãkrh©{ fÞko. þhehLkwt MðkMÚÞ fÚk¤íkk nËÞhkuøkLku fkhýu 1Ãk {e zeMkuBçkh 19Ãk0 Lkk hkus íku{ýu r[h rðËkÞ ÷eÄe.

            Lkezhíkk yzøkíkk yLku fwLkun suðk økwýkuðk¤k ÷ku¾tze ÃkwY»k MkhËkh ðÕ÷¼¼kELkk þçËku yksuÞ ykÃkýLku «uhýk ykÃku Au fu :- “ Ãkkýe{k íkhðk ðk¤k s zwçke òÞ Au. rfLkkhk Ãkh W¼k hnuLkkhk fÞkhuÞ zwçku÷k LkÚke. yu ðkík Mkk[e Ãký rfLkkhk Ãký W¼k hnuLkkhk ÷kufku fÞkhuÞ Ãký íkhðkLkwt þe¾e þfíkkt LkÚke.
            íkuÚke s MkhËkh ðÕ÷¼¼kE Ãkxu÷Lku ÷ku¾tze ÃkwY»k íkhefuLkwt rçkÁË {éÞwt níkwt.

                                                                                            Lkk{ :- htsLk yu[k.[kiÄhe (11-z)


“ Ëefhe yux÷u Ëefhe ”


                                    “Ëefhe Lkk MkkÃkLkku ¼khku , ËefheLkk fkuE Wòøkhku
                                    ËefheLkku MLkun Au LÞkhku, Ëefeh íkku íkw÷MkefÞkhku”
            Ãknu÷kLkk Mk{Þ{kt ÷kufku fnuíkk fu Ëefhe Lku økkÞ Ëkuhu íÞkt òÞ, Ãký Ëefhe rðþuLkk yuðk Mkifk sqLkk ÏÞk÷ku çkË÷kE  økÞk Au. ËefheLku rçk[khe, ÷k[kh, yMknktÞ fnuðkLkk rËðMkku [kÕÞk økÞk Au. yhu rËfhe íkku MkkÃkLkku ¼khku Lkrn Ãký Ônk÷Lkku ËrhÞku Au. yLku Ëefhe íkku ÃkwÛÞþk¤e ÷kufkuLkk Äh{kt yðíkhu Au. hk{kÞý, {nk¼khík íkÚkk {LkwM{]rík{kt Ëefhe þçËLke ÔÞkÏÞk fhíkk fnuðkÞwt Au fu,
            “ÃkwLkrík rÃkíkhkËerLkrík Ãkwºke ð «ríkf]rík hMÞk Erík.
            yuLkk suðe s , yux÷u fu ÃkwºkLke «ríkf]rík íku Ãkwºke.
            ËefheLku Ãkk¤e,Ãkku»ke, {kuxe fheLku yLÞLku MkkUÃke ËuðkLke yk rLk»fk{  f{oÞkuøkLke Ëeûkk SðLkLkk Ëhuf ûkuºk{kt Mðefkðk suðe Au.
            Mk{økú {kLkðeÞ MktçktÄku{kt MkkiÚke Ãkrðºk yLku fuð¤ {wêe W[uhku Lkrn Ãkhtíkw røkrhô[uhku MktçktÄ Au; rÃkíkk yLku Ãkwºke ðå[uLkku MktçktÄ ðeíkíkk Mk{ÞLke MkkÚku rðfMkíke síke rËfheLku Lkeh¾e hnu÷u rÃkíkk yuf yLkku¾k hnMÞrðï{kt rðnhíkku hnu Au.
            ðeMk{e MkËe{k ði[krhf, ði¿kkrLkf yLku ÔÞkðnkrhf søkík{kt  yuðwt Äýw çkÄw çkLkíkwt hÌkwt suýu . Lkkhe SðLkLku økhe{k yLku økkihð çkûÞkt Au. yksu †e rþûký ðËÞwt Au. çkwÂæÄ yLku þrfíkLke çkkçkík{k †e ÃkwY»k Mk{kuðze çkLke Au. ðkrýsÞ yLku ðuÃkkhûkuºku Ãký íkuýu yÿ¼wík rMkÂæÄyku {u¤ðe Au. ¾u÷fqË yLku {LkkuhtsLkLkk søkík{kt íkuLke s çkku÷çkk÷k Au. MkkrLkÞk r{Íko, fÕÃkLkk [kð÷k,MkwrLkíkk rðr÷ÞBMk ðøkuhu íkuLkk ͤn¤íkk WËknhýku Au.
            †e MkL{kLkLke su ¼kðLkk Ëuþ{k nòhku ð»koÚke ®Mk[ðk{kt ykðe Au. íÞkt íkku ÃkwºkesL{ yLkku¾ku Ãkðo økýkðku òuEyu. Lkkhe-økkihð yu íkku hk»xÙ økkihðLke ykÄkhþe÷k Au. su hk»xÙLke †e ¼ú»xÙ íku hk»xÙ Lk»x’ yu MÃk»x Äkhýk nkuðkÚke ykÃkýk yíÞkrË M{]ríkfkhkuyu †eMkthûkýLku ¾qçk s {níð ykÃÞwt Au.
            ËefheLkk MkðkOøke rðfkMkLkku «ÞíLk çkk¤Ãký Úke s íkuLkk {kíkk-rÃkíkkyu fhðku òuEyu.  íku þkrhrhf heíku MðMÚk hnu, íkuLkwt {kLkMk®Ãkz ¼kð{Þ çkLku, íkuLke çkwÂæÄ rððufrLk»X ÚkkÞ yLku íkuLkwt ytík:fhý MkËk «MkÒk hnu yu òuðkLke {kíkk-rÃkíkkLke Lkiríkf Vhs  íku{s Mkk{krsf sðkçkËkhe Au.
                                    “ Every home should have a daughter.
                              To keep the world around her.
            yk¾k rðïLku ½hLke ¼eíkh{kt òuðk {kxu Ëhuf Äh{kt yuf Ëefhe nkuðe òuEyu. Ëefhe yu ðnk÷Lkku ËrhÞku íkku ¾he, fk¤òLkku fxfku íkku ¾he, Ãký íku Mk{sýLkwt Mkhkuðh Au. rÃkíkkLkk nËÞLku sux÷wt Ëefhe yku¤¾u  yux÷wt fkuE s yku¤¾wíkt LkÚke.
            xqtf{k Ëefhe MkÇÞíkk, MktMfkh yLku MktMf]ríkLkk Mktøk{ Au.
            rËfhe rÃkíkk «íÞuLkk, {kíkk «íÞuLkk, ¼kE ¼ktzwyku «íÞuLkk, Mk{ks «íÞuLkk, fux fux÷k {eXktÍhýkt ðnuíkkt fhíkk hne Au.
            “Ãknkz Awt., ÷W Shðe Ãkk»kkýíkk Shðíkkt Shðíkkt ,
            fux÷k Íhýkt Mkíkík Ëkuzu ytíkh{ktÚke ®sËøke¼h.”
            Ëefhe MkÇÞíkk, MktMfkh yLku MktMf]ríkLkku Mktøk{ Au.
            Erod smiled hen he made daughters because he knew he had created love and happiness for every mom and dad.
            Ëefhe yux÷u yuf Lkðe þYykík.
            Ëefhe yux÷u Zªøk÷Äh h[ðkLkwt yuf çknkLkwt Ëefhe yux÷u [kiË ð»koLke ðÞu ík{u fu{ ðíkoíkk níkk. íkuLkwt yuf ysðkLkwt Mkt¼khýwt  Ëefhe yux÷u  yu ÔÞrfík suLkk rðþu ík{u Äkhu÷w yu yufðeMk ð»koLke Úkþu yux÷u ík{u ®[íkk{wfík ÚkE sþku. Ãký su rÃkMíkk÷eMk ð»koLke ðÞu Ãký ík{Lku ®[íkkøkúMík hk¾u Au.
            ytík{kt , çkMk yux÷wt s fnuðk {ktøkwt Awt fu Ëefhe yLku íkuLk {kíkk-rÃkíkk ðå[uLkku ÷kzfðkÚke yk yÿ¼wík «u{ s¤ðkE hnu íkus {khe «kÚkoLkk.
  

Lkk{:- Ãkt[k÷ SLk÷ yuLk.  (11-z)
           

“ {nkðeh Mðk{e ”


“ hu÷kE ykðíke AkuLku çkÄe ¾khkþ Ãk]ÚðeLke
®MkÄwLkk Wh{ktÚke íkku WXþu y{e ðkˤe ”

{nkÃkwY»kku SðLk yLku søkíkLkk Whu ÃkeLku Ãký ËwrLkÞkLku {kxu Mðk{e y{eLke ð»kko fhu Au.  yu{ ynª fnuðk{k ykÔÞwt Au, Mktík ÃkwY»kku Ãký Mkkøkh Mk{kLk rðþk¤ yLku WËkh {LkLkk nkuÞ Au. EMkw, ÃkÞøktçkh, økktÄeS, {nkðeh, çkwæÄ, {ehktçkkE, Mkku¢urxMk ðøkuhu {nkÃkwÁ»kku yÃkfkhLku øk¤e økÞk yLku íku{ýu søkíkLku ûk{k, «u{ yLku y®nMkk Lkku {tøk¤ MktËuþ ykÃÞku !
           {nkðeh Mðk{e yk {nkí{kyku Ãkife yuf y®nMkk «u{e yLku siLkÄ{eo níkk. {nkðeh Mðk{eLkku sL{ E.Mk. Ãkqðuo Ãk99 {k ðiþk÷eLkk fwtzøkk{ Lkk{Lkk yuf WÃkLkøkh{k ÚkÞku níkku. íku{Lkwt {w¤ Lkk{ ðÄo{kLk níkwt. íku{Lkk rÃkíkkLkwt Lkk{ rMkæÄkÚko níkwt. íkuyku fwtzÃkwhLke ûkrºkÞ òríkLkk Lkuíkk níkk. íku{Lke {kíkkLkwt Lkk{ rºkþ÷kËuðe níkwt. íkuyku ðiþk÷eLkk hksfw{khe níkk.  {nkðeh Mðk{eyu ÞkuøÞ ô{hu ÞþkuÄhk Lkk{Lke fw{khe MkkÚku ÷øLkfhe øk]n-MÚkk©{{kt «ðuþ fÞko yLku r«ÞËþoLk ÃkwºkeLkk rÃkíkk çkLÞk ? ykðwt siLk økkÚkkyku «{kýu fnuðkÞ Au. Ãkhtíkw íku{k {kíkk rÃkíkkLkk yðMkkLk ÃkAe ºkeMk ð»koLke ðÞu {kuxk¼kE LktrËðÄoLkLke yk¿kk ÷E íku{ýu MktMkkhLkku íÞkøk fÞkuo. yk ÃkAe çkkh ð»ko MkwÄe Wøkú íkÃkùÞko fhe yLku íkuh{u ð»kuo fuð¤¿kkLk «kó  ÚkÞwt. yk{, íkuyku Mkw¾ Ëw:¾ Lkk çktÄLkku{ktÚke {wfík ÚkÞk íkuÚke íkuyku rLkøkthÚk fnuðkÞk íku{ýu íkÃk Ëhr{ÞkLk ErLÿÞku WÃkh rðsÞ {u¤ÔÞku níkku. íkuÚke ErLÿÞkuLku SíkLkkh ‘rsLk’  fnuðkÞ. rsLk ÃkhÚke íku{Lkk yLkwÞkÞeyku siLk fnuðkÞ.

“MksoLk ð»kkuo{kt Au,  Mktnkh ûký{kt Au.”
siLk Ä{o yLkwMkkh SðLkLkwt ytrík{ æÞuÞ {kuûk nkuÞ Au. {kuûk {u¤ððkLkwt MkkÄLk yrntMkk Au. {nkðeh Mðk{e fnu Au fu, “Íeýk{kt Íeýk SðstíkwÚke {ktzeLku, «kýe, ðLkMÃkrík, {Lkw»Þ Mkðuo  Lkku Sðkí{k yufMk{kLk Au.”yk ¼kðLkkÚke y®nMkk  rMkæÄ {nkðehu Þ¿kku, r¢Þkfktzku, yLku ¿kkrík¼uËLkku rðhkuÄfÞkuo. íku{Lkku {ík níkku fu SðLku ÃkkuíkkLkk f{kuoLku fkhýu s Mkw¾ Ëw:¾  ¼kuøkððk Ãkzu Au. íkuÚke f{kuoLkk çktÄLkkuÚke {wfík ÚkðkÚke s (ÔÞfrík fu r¢Þk- fktzkuLkrn)  sL{Lkk Vuhk{ktÚke {wrfík {¤u Au. {kuûkLke «kró ÚkkÞ Au. yk f{oLkkt çktÄLkku{ktÚke {wfík Úkðk {kxu MkBÞ¢ ¿kLk, MkBÞf ËþoLk yLku MkBÞf [krhºkÞLkku ºký «fkhLkku  {køko çkíkkÔÞku Au. 
yk{ktÚke  MkBÞf [krhºkÞ{kt y®nMkk, yMkíÞ, MkíÞ, yÃkrhøkún yLku çkúñ[ÞoLkk Ãkkt[ {nk- ðúíkkuLkku Mk{kðuþ Úkíkku níkku.   íku{ýu WÃkðkMk, Mkuðk, ËunË{Lk, «kÞrùík æÞkLk ðøkuhu «fkhLkk íkÃk fhðkLkku WÃkËuþ ykÃÞku. íku{ýu y®nMkkLke ¼kðLkkLku Mkwû{ íkÚkk ÔÞkÃkf MðYÃk ykÃÞwt. {kLkðe WÃkhktík Ãkþw-Ãkûke, Sð-stíkw, s¤-ðkÞw íkÚkk ðLkMÃkrík Mkðuo{kt Ãký Sð Au. íku{ {kLkðeLku çkÄk «íÞu y®nMkk, ËÞk íkÚkk «u¼¼kðLkk hk¾ðkLkku WÃkËuþ ykÃÞku.
            fuð¤¿kkLk «kró fÞko ÃkAe {nkðehu ºkeMk ð»ko MkwÄe ðiþk÷e rðËun yLku {økÄLkk ÷kufkuLku WÃkËuþ ykÃÞku. {nkðeh Mðk{eyu ÃkkuíkkLkku WÃkËuþ yÄo{køkÄe ¼k»kk{kt ykÃÞku níkku. íkuÚke íku ÷kufku{kt Mkkhe heíku r«Þ  çkLÞku. Mkk{krsf ûkuºku  {nkðeh Mðk{e «¾h Mk{ks MkwÄhf níkk. ¿kkríkðkËLkkt sz çktÄLkkuÚke Ãkh çkLke, Mk{kLkíkkLkk ÃkkÞk Ãkh Mk{ksLke h[Lkk fhe Mk{ksLkk ÃkAkík ríkhMfkh, WÃkurûkík  yLku ð»kkuoÚke yr÷ó fhkÞu÷k ðøkkuoLkk ÷kufkuLku  íku{ýu [íkwŠðã siLk Mk{ks {kt Wå[ MÚkkLk yLku Ëhsòu ykÃÞku. †eykuLku Ãký Ëeûkk ÷uðkLkku yLku {kuûk «kró yrÄfkh ykÃÞku. {nkðeh Mðk{eLkwt {wÏÞ fk{ siLk Ä{oLku ÔÞðÂMÚkík  fhe íkuLkku «[kh yLku «Mkkh fhðkLkwt níkwt.
            {nkðeh Mðk{eLkwt {]íÞw- 71 ð»koLke ðÞu (E.Mk. Ãkqðuo Ãkh7 {kt) {økÄLke hksÄkLke hksøkZe LkSf ykðu÷ ÃkkðkÃkwhe{kt ÚkÞwt níkwt. {nkðeh Ãknu÷kt yk Ä{o{kt ºkuðeMk íkeÚko fhku ÚkE økÞk. {nkðeh Mðk{e [kuðeMk{k yLku AuÕ÷k íkeÚkofh níkk.

“ MkhËkh Mkhkuðh Lk{oËk ÞkusLkk ”

            rðïLke ík{k{ MktMf]ríkyku LkËe rfLkkhu rðfMke Au.  LkËeLku {kíkk fne Au. yk Lk{oËk LkËeLkk Ãkrðºk Ãkkýe MktMf]ríkLkwt ½zíkh  fhu Au. Lk{oËkLkk Lkeh økwshkíkLkk ¾qýu ¾qýk{k ÔÞkÃke íkuLku V¤YÃk çkLkkðe rðfkMkLkk æÞuÞ{kt  [uíkLk huze hÌkk Au. furfxLk sÚÚkkLke ÿr»xÙyu rðfkMkLkku çkeò ¢{ktfLkku MkkiÚke rðþk¤ MkhËkh Mkhkuðh çktÄ LkËko LkËe Ãkh çktÄkE hnu÷ Au.
            MkhËkh Mkhkuðh  çktÄLke ô[kE nk÷ 110 {e. Lke Au. íkksuíkh{kt {¤u÷e {tswhe {wsçk íku 1hh {e. Lke ô[kE Ãknku[þu Ãktòçk nrhÞkýk yLku Wíkh hksMÚkkLkLku nrhÞk¤e ¢tkríkLkk ÃktÚku ÷E sLkkh íku{s Mk{økú hk»xÙLku yLkksLkk ¼tzkh ykÃkLkkh hkrð Mkík÷s íkÚkk rçkykMk LkËeyku Au. yu ºký LkËeykuLkk Ãkkýe ¼uøkk fheyu íku fhíkktÞ yrÄfLkeh Lk{oËk{ktMkhuhkþ Ëh ðhMku ÔÞÚko ðne òÞ Au. Ãkrù{ rËþk{kt ðnuíke ¼khíkLke MkkiÚke {kuxe yLku ËuþLke ík{k{ LkËeyku{k Ãkkt[{k ¢{u ykðíke Lk{oËk yÚkðk huðk LkËeLkwt WËTøk{ MÚkkLk y{hftxf røkrh{k¤kyku{k ykðu÷wt Au.
            Lk{oËk ÃkhLkku yk çktÄ ¼khíkLkk MkkiÚke W[k ¢ku¢ex çktÄku {kt ºkeò MÚkkLku ykðu Au. ÃkeðkLkwt Ãkkýe ®Mk[kE yLku ðes¤e yLku rºkrðÄ ÷k¼ ykÃkðkLke ûk{íkk Ähkðíke Lk{oËk ÞkusLkk yLkuf heíku  yLkku¾e yktíkh hksÞ ÞkusLkk Au. yk yuf yuðe ÞkusLkk Au. suLkk Ãkh Mkðkuoå[ yËk÷ík fkÞohík LÞkÞ{qŠíkLkk ðzkÃkËu h[kÞu÷ rxÙçÞwLk÷u MktÃkqýo rð[khýk fhe Au. su{k íks¿kku s¤rðnku íkÚkk yÚkoþk†eykuLkwt Ãký Ãk]Úðe «ËkLk Au. ð¤e, yk ÞkusLkkLkk y{÷efhý s¤Mkthûký fkÞËku y{÷{k ykÔÞk çkkË ÃkÞkoðhýLke íkeðú Mk¼kLkíkkLkk Mk{Þ{k ÚkE hÌkwt Au. ÞkusLkkLkk yMkhøkúMíkkuLkk ÃkwLkðoMkLk {kxuLkk ÃkufusLke h[Lkk rðïLke MkkiÚke WËkh Lkeíke {wsçk fhkÞw Au. MkhËkh Mkhkuðh ÃkkMku fuðrzÞk fku÷kuLkeLke yk ÞkusLkkLkk yrÄfkheyku íku{s f{o[kheyku hnu Au. yk WÃkhktík yk zu{ òuðk  ykðLkkh Ãký yne hkufký fhe þfu Au. økwshkík «ðkMkLk rLkøk{ íkhVÚke yk zu{ òuðk {kxu çkMkLke Mkøkðz Ãký Au. íku{Lkk Ãkufus{k [k- LkkMíkkLke íku{s yuf xtf s{ðkLke ÔÞðMÚkk Ãký nkuÞ Au.

¼hðkz fhþLk S.
11(z)


“ fwxwtçk”

            ÔÞrfíkLkk yk¾k SðLk ËhBÞkLk íkuLkk ÔÞrfíkíð- rðfkMk{kt fwxwtçkLkk MkÇÞku çknwt {níðLkku ¼køk ¼sðu Au. çkk¤Ãký{kt {k-çkkÃk WÃkhktík ðze÷ku  yLku ¼kE çknuLkku, ÞwðkLk{kt SðLk MkkÚke yLku çkk¤fku yLku ½zÃký{kt çkk¤fku WÃkhktík Ãkkuºkku-Ãkkiºkeyku, ÃkwºkðÄwyku, s{kE ðøkuhu çknw {níðLkku ¼køk ¼sðu Au.
            òu fu nðu MktÞwfík fwxwtçkku rð¾hkíkkt òÞ Au. Aíkkt fwxwtçkLkk MkÇÞku Mk{Þu- Mk{Þu {¤íkkt hnu Au. íku{Lkk MktçktÄkuLke W»{k fu ¾khkþ çkk¤fku WÃkh íku{Lkk ÔÞrfíkíð  ½zíkh  WÃkh ½uhe yMkh {qfe òÞ Au.
            sÞkt MktÞwfík fwxwtçkku nkuÞ íÞk ËkËk-ËkËe, fkfk-fkfe yLku {kuxk çkk¤fkuLke ¼qr{fk {níðLke nkuÞ Au.  íku{Lkk ÃkhMÃkh MktçktÄku, ðíkoLkku, hnuýefhýe ðøkuhu{ktÚke çkk¤f Äýwt þe¾íkwt nkuÞ Au. íku WÃkhktík çkk¤f MkkÚkuLkk fwxwtçkLkk yk MkÇÞkuLkk MkeÄk MkçktÄku Ãký {níðLkku ¼køk ¼sðu Au. íkuLkk ¼k»kkrðfkMk yLku {kLkrMkf rðfkMkLkk MktÞwfík fwxwtçkLke ¼qr{fk rðþu ½ýwt ÷¾kÞwt Au. yk ðze÷ku  íkuLku fE heíku h{kzu Au. fuðku yLku fux÷ku «u{ fhu Au. fuðe fk¤S ÷u Au. fuðe ðkíkkoyku fnu Au, fuðwt       ðíkoLk fhu Au. xwtf{k íkuLke MkkÚku fuðku MkçktÄ hk¾u Au. íku çkkçkík íkuLkk ½zíkh{k {níðLkku ¼køk ¼sðu Au. Ëk.ík yk ðze÷ku  íkuLke ¾kuxe ¾kuxe {òf fÞko fhíkk nkuÞ, íkuLke Mkh¾k{ýe yLÞ çkk¤fku MkkÚku fhe íkuLku Vw÷kðe {khíkk nkuÞ Au. [zkðe {khíkk nkuÞ fu Wíkkhe Ãkkzíkk nkuÞ, íkuLkku Ãksðýe fhíkk nkuÞ ðøkuhu rðÃkheík yMkh ÚkkÞ s. yus heíku {kºk {k-çkkÃk s Lkrn yk çkÄk ðze÷ku Ãkh ÃkhMÃkh ÷zíkk-ÍÄzíkkt hnuíkk nkuÞ Au. ÃkhMÃkh yufçkeò {kxu {kLk Ähkðíkk Lk nkuÞ, ftfkMk fhíkk nkuÞ íkku íkuLke rðÃkheík yMkh Ãký ÚkkÞ Au. yk ðze÷kuLkk Mð¼kð, çkwÂæÄ{¥k, xuðku, fk{ fhðkLke heíku ðøkuhuLke yMkh Ãký çkk¤f WÃkh ykzfíkhe heíku ÚkÞk rðLkk hnuíke LkÚke.
            MktÞwfík fwxwtçk{kt Lk hnuíkk nkuÞ Aíkk ËkËk- ËkËe, fkfk- fkfe, {k{k- {k{e, VkuE-VwE, {kMke-{kMkk yLku yk çkÄkLkk MktíkkLkku çkk¤fLkk ÔÞrfíkíð- rðfkMk WÃkh MkeÄe- ykzfíkhe yMkh fÞko fhu Au. íku{Lkk çkÄkLkk ÃkhMÃkhLkk MktçktÄku yLku íkuLkk Ãkrhýk{ MðYÃku çkk¤f MkkÚkuLkk MkçktÄLku çkk¤f Mk{síkwt nkuÞ Au. Mknfkh, E»Þko, nheVkE suðk Mð¼kðøkík ÷ûkýku ½zðk{kt yk çkÄk ðze÷ku ðå[uLkk ÃkhMÃkhLkk MktçktÄku ykzfíkhe yMkh fhu. {kºk Mkøkk¼kE çknuLkLkku ðå[u s Lkrn fkfk- {k{kLkk, VkuE {kMkeLkk MktíkkLkku ððå[u Ãký yuf AkLke nheVkE [k÷íke nkuÞ Au. AkLke heíku Mkh¾k{ýeyku Úkíke nkuÞ Au. yk nheVkE íktËwhMík nkuÞ íkku WÃkfkhf çkLku Au. Ãký {kuxk ¼køku AkLke E»Þko  yLku ðuhÍuh sL{ ykÃku yuðwt Ãký nkuÞ Au.
            çkk¤fLkk ÔÞrfíkíðLkku rðfkMk y{wf s ÃkrhÂMÚkík Mktòuøkku ðkíkkðhý{k W¥k{ heíku ÚkkÞ íkuLke Mkku xfk MktÃkqýo Ãkwhðkh ÚkÞu÷e fkuE ÃkæÄrík  LkÚke. Aíkk Ëhuf çkk¤fLke «f]rík yLku ÔÞrfíkøkík sYheÞkík þkuÄeLku {k-çkkÃk íkÚkk fwxwçkesLkkuyu íkuLkk WAuhLke ÔÞwnh[Lkk ½ze fkZðe òuEyu. çkk¤fLkk Mk{íkku÷ rðfkMkLkk fwxwtçkLkku Vk¤ku yk ÿr»xÙyu {níðLkku çkLke þfu. {k-çkkÃku yLku fwxwçkLkk MkÇÞkuyu MktíkkLkkuLkk Ãkku»ký yLku Ãkwhíke MkøkðzkuLke s ®[íkk fhðkLke LkÚke. Ãký íkuLkk r{ºkkuLke, þk¤k- fku÷usLke, rþûkfkuLke, SðLkMkkÚkeLke, fk{ÄtÄkLke, Mkkhk ÃkwMíkfkuLke, hurzÞku, xe.ðe. fkÞo¢{kuLke r[ºk ÃkxkuLke ÃkMktËøke{k Ãký {ËË fhðe òuEyu. fkhý fu ÔÞrfíkLkk rðfkMk{k yk çkÄkLkku Vk¤ku LkkLkkuMkwLkku nkuíkku LkÚke.


.

“ ykËþo rðãkÚkeo ”

            rðãkÚkeo yux÷u rðãkLkku yÚkeo. suLkku {wÏÞ WËuþ ¿kkLk {u¤ððkLkku nkuÞ íkuLku “rðãkÚkeo “ fnuðkÞ. íkku ÃkAe ykËþo rðãkÚkeo fkuLku fne þfkÞ yÇÞkMk yLku Eíkh «ð]ríkyku íku{s ðkýe yLku ðíkoLkLke ÿr»xÙyu  ð¾kýðk ÷kÞf rðãkÚkeoLku s ykËþo rðãkÚkeoLkwt rçkÁË {¤e þfu.
            ykËþo rðãkÚkeo ÃkkuíkkLkk ðøko{k rLkÞr{ík nkshe ykÃku Au. sÞkhu rþûkf ¼ýkðe hÌkk nkuÞ íÞkhu íku yufr[íku ¼ýíkku nkuÞ Au. íku ÃkkuíkkLku Lk Mk{òÞu÷ku {wËku rðLkÞÃkqðof rþûkfLku ÃkwAe Au. þk¤k{ktÚke ykÃkð{k ykðíkwt øk]nfkÞo íku rLkÞr{íkÃkýu yLku [kufMkkE Ãkqðof fhu Au. íku Vfík ÃkwMíkfLkk ¿kkLkÚke Mktíkku»k Ãkk{uíkku LkÚke.
            ykËþo rðãkÚkeo Eíkh «ð]ríkyku{k Ãký hMkÃkqðof ¼køk ÷u Au. yLku h{ík øk{ík ¾u÷Ëe÷e Ãkqðof ¼køk ÷u Au. ykËþo rðãkÚkeo  MkkÚku MkkÚku r[ºkfk{ Mktøkeík yLku Lkkxf suðe «ð]ríkyku{k Ãký WíMkknÚke ¼køk ÷u Au. ykËþo rðãÚkeo íkuLke Ëhuf «ð]rík hMkÃkqðof yLku WíMkknÃkqðof fhu Au. “fk{Lku ð¾íku fk{ yLku h{íkLku ð¾íku h{ík”  yu s íkuLkku SðLk{tºk nkuÞ Au.
            ykËþo rðãkÚkeoLkwt [rhºk Ãký ykËþo nkuÞ Au. íkuLkk ðkýe yLku ðíko{kLk{k rððuf yLku rðLkÞ Í÷fu Au. ykËþo rðãkÚkeo  ÃkkuíkkLke ykðzíkLkwt yr¼{kLk fhíkku LkÚke. ð¤e íkuLkk{kt ËÞk, «u{, MknLkþe÷íkk yLku ®n{ík suðk MkËTøkwý Ãký nkuÞ Au. çkesk rðãkÚkeoykuLku {ËËYÃk Úkðk íku nt{uþ íkíÃkh hnu Au.  yLku íkuLku ÃkkuíkkLkk Ëuþ «íÞu yMke{ «u{ nkuÞ Au.
            íkuLku Eíkh, ðk[LkLkku Ãký þku¾ nkuÞ Au. íku ð¾íkku ð¾ík ËirLkfku, Mkk{rÞfku, ðkíkko- frðíkk Lkð÷fÚkkLkk ÃkwMíkfku íku{s {nkÃkwY»kkuLkk SðLk [rhºkku Lkwt ðk[Lk fhu Au. ðk[LkLku ÷eÄu íkuLku Ëuþ yLku ËwrLkÞkLkk çkLkkðkuLke {krníke {¤íke hnu Au.
            MkkËw SðLk, Wå[ rð[kh yu ykËþo rðãkÚkeoLkk SðLkLkku ykËþo Au. Lkfk{e Mkkuçkík, øk{u íkuðwt ðk[Lk, ÔÞMkLk yLku ®LkËkLke «ð]ríkÚke íkku yu MkËk Ëwh s hnu Au.
            ykËþo  rðãkÚkeoLkwt ykËþo yk[hý òuELku fkuE Ãký ÔÞrfík íkuLkkÚke «¼krðík ÚkÞk rðLkk Lk hnu !


“ {kuZuhk: MkqÞo {trËh ”

            {nuMkkýk Úke ðeMkuf rf÷ku{exh Ãkrù{u ykðu÷wt {kuZuhk yuLkk MkqÞo{trËh {kxu ¼khík rðÏÞkík Au. ËuþLkk íku{s ÃkhËuþLkk EríknkMk íku{s rþÕÃkMÚkkÃkíÞLkk rs¿kkMkwtyku {kxu yk {níðLkwt «ðkMk fuLÿ çkLke hÌkwt Au.
            {kuZuhkLkwt MkqÞo{trËh ¼khík¼hLkk sws íku{s {níðLkk MkqÞo {trËhku{kLkwt yuf Au. ÷øk¼øk ffoð]ík Ãkh ykðu÷wt yk MkqÞo {trËh ÃkqðeoÞ ¼khíkLkk fkuýkfoLkk MkqÞo{trËh MkkÚku rðrþ»x  MkçktÄ Ähkðu Au. íkku ¼khík¼hLkk MkqÞo {trËhku MkkÚku Ãký íku{Lke  MÚkkÃkíÞ yLkuf Mk{kLk ÷kûkkrýfíkkykuÚke MktçktrÄík Au. WÃkhktík íku MÚkkÃkíÞ íkhefu ÃkkuíkkLke ÷kûkkrýfíkkyku Ãký Ähkðu Au. ¼khík{kLkk Wíf]»x  yLku rðrþ»x MÚkkÃkíÞku{kt íkuLke økýLkk ÚkkÞ Au.
            E.Mk. 10h6- h7 Lkk yhMkk{k ¼e{Ëuð Ãknu÷kt Lkk Mk{Þ{k çktÄkÞu÷wt {kuZuhkLkwt yk MkqÞo {trËh rþÕÃk íku{s MÚkkÃkíÞ f÷kLke ÿr»xÙ yu yð÷kufku yu W[k Ã÷uxVk{o Ãkh ykðu÷wt yk {trËh øk¼oøk]n, ytíkhk÷ yLku Mk¼k{tzÃk yu{ ºký ytøkku Ähkðu Au. {trËh{kt  sðk {kxu ½ýkt ÃkøkrÚkÞk Au. øk¼oøk]n Lke ¼ªíkku íkÚkk {trËhLke ¼ªíkku ðå[u «Ërûkýk {køko Au. Ãknu÷k íkuLkk Ãkh rþ¾h níkwt. su yíÞkhu LkÚke. {trËhLke Aík Lku ykX  Úkkt¼÷kykuLkku ykÄkh ykÃkðk{kt ykÔÞku Au. yk Úkkt¼÷kyku y»xfkuý ykfkhLkk Au. yLku íkuLkk Ãkh ¼h[f fkuíkhýe Au. Ãknu÷kLkku MkwtËh f÷k fkheøkheÚke ¼hu÷ku ½wB{x Lkkþ ÃkkBÞku Au. {trËhLke çknkhLke Ëeðk÷ WÃkh Ãký yËT¼wík rþÕÃkf]ríkyku ftzkhkÞu÷e Au. {trËh{k «ðuþíkkt s [kuf {kt fwtz Au. íkuLke çkktÄýe Ãký MÚkkÃkíÞLke ÿr»xÙeyu LkkUÄÃkkºk Au.
            {trËh{kt nk÷{k MkqÞoLke {q¤ «rík{k LkÚke. Ãký yLÞ søÞkyku Ãkh MkqÞoLke «rík{kyku fkuíkhu÷e Au. MkqÞo «rík{kykuLkwt ½qtxý MkwÄeLkk çkwx ÃknuÞko nkuÞ yuðwt Mkk{kLÞ ÷ûký ynªÃký sýkÞ Au. øk¼oøk]n íkËTLk Ãkze økÞwt Au. {kºk rËðk÷ku s Au. {wÏÞ MkqÞo«rík{kLke çkuXf {kºk Ëu¾kÞ Au. çkuXfLkk ykøk¤Lkk ¼køk{k MkqÞo hÚkLkk Mkkík ½kuzkyku fkuíkhu÷k Au.
            {kuZuhkLkk {trËh{kt MkkiÚke MkwtËh yLku f÷k srzík ¼køk Au. Mk¼k {tzÃk íku øk¼oøk]nLke Mkk{u s ykðu÷k yk Mk¼køk]nLkk Míkt¼ku yLku çku Míkt¼kuLke ðå[uLkk íkkuhýku þku¼k{k ðÄkhku fhu Au. «ðuþØkh Ãkqðo rËþk{kt Au. yLku Mkk{u MkqÞo fwtz{kt WíkhðkLkk ÷ktçkk {kuxk ÃkøkrÚkÞkt Au.{tzÃk yLku fwtzLkk çkktÄfk{{kt [wLkku ðÃkhkÞu÷ku LkÚke. íku LkkuÄÃkkºk Au. yk {trËhLke h[Lkk yuðe heíku fhðk{kt ykðe Au fu þhË yLku ðMktík Éíkw {kt MkqÞoLkk rfhýku yk¾k Mk¼k{tzÃkLku ðªÄeLku çkhkçkh øk¼oøk]n{kt Ãkzu yk þhËMktÃkkíkLk  yLku ðMktík MktÃkkíkLk økk¤k Au. økwshkíkLkwt yk MÚkkÃkíÞ ¼khík¼h{kt ©u»X MÚkkÃkíÞkuLke nhku¤{kt ÞþMðe Lkeðze þfu íkuðwt økkihð«Ë Au.

Lkk{ :- ¼hðkz ¼hík çke.
11(z)

“ {khku r«Þ íknuðkh ”

            íknuðkhku ykÃkýe MkktMf]ríkf ÃkhtÃkhkLkk hûkfku Au. ð»ko Ëhr{ÞkLk ykÃkýu  yLkuf íknuðkhku Wsðeyu Aeyu. ½w¤uxeLke WsðýeLkk htøkhkøk yLku {Míke yLÞ fkuE WíMkð{kt òuðk {¤íke LkÚke.
            nku¤eLku çkeò rËðMku yçke÷, økw÷k÷ Lku htøkkuLke {Míke Ãký Mkðkh ÚkELku ½w¤uxeLkeu Mkðkhe ykðu Au. ½w¤uxeyu «f]ríkLkk ÞkiðLk fk¤ Mk{e ðMktíkÉíkwLkku íknuðkh Au. ðMktíkÉíkw{k fuMkqzkLkk ÷k÷[xf Vw÷kuLke MkkÚku {kLkð niÞkt Ãký ¾e÷e WXu Au. ½w¤uxeLke MkkÚku {kLkð niÞk Ãký ¾e÷e WXu Au.  ½w¤uxeLkk htøkkuLke {nuVe÷{kt {kLkð nËÞLke {MíkeLkku íkhðhkx òuE þfkÞ Au.
            ½w¤uxeLkk rËðMku þnuhku{kt  htøkku yLku økw÷k÷ Lke Aku¤ku Wzíke Ëu¾kÞ Au. {kÚkw, {kt yk¾ku Ëun økw÷k÷ Úke htøkkE økÞku nkuÞ yuðk †e- ÃkwY»kkuLku òuðk Ãký yuf ÷nkðku Au. çkk¤fku rÃk[fkhe{kt swËe swËe htøkku ¼heLku ÷kufkuLku htøkðk Lkef¤e Ãkzu Au. {wtçkE{k rMkLku íkkhfku yLku íkkrhfkyku yk  íknuðkhku ¾qçk s Äk{- Äw{Úke Wsðu Au.
            W¥kh ¼hík{kt yk íknuðkh ¾wçk WíMkknÚke WsðkÞ Au. Mkk{kLÞ {kýMkÚke {ktzeLku hk»xÙÃkrík MkwÄeLkk çkÄks ÷kufku nku¤e ¾u÷u Au. ½w¤uxeLke Wsðýe{kt økheçk íkðtøkh fu ô[k- Lke[kLkk ¼u˼kð hnuíkk LkÚke. yk íknuðkh Ãktrzík sðknh÷k÷ LknuÁLku yíÞtík r«Þ níkku.
            yøkkWLkk Ëuþku hsðkzk{kt Ãký yk íknuðkh ½k{-½q{Úke  Wsðkíkku ykuÍ÷ ÃkzËkyku{ktÚke ÃkkuíkkLkwt {w¾ çknkh  fkZLkkhe †eyku Ãký ½w¤uxeLku  rËðMku Úkkuze MðíktºkkLkku yLkw¼ð fhe ÷uíke níke. h{íkkuíMkðku yLku MkktMf]ríkf fkÞo¢{ku ÞkuSLku yk íknuðkhLku ðÄkhu h[Lkkí{f heíku Wsðe þfkÞ.
            ½w¤uxeLkku íknuðkh yux÷u ÞkiðLk yLku {Míke íknuðkh fkuLku Lk øk{u ? yux÷u s ½w¤uxeyu {khku r«Þ íknuðkh Au. 

Lkk{ :- ¼hðkz ¼hík çke.
11(z)
“ ÃktËh{e ykuøkMx ”

            E.Mk. 1947 Lke 1Ãk {e ykuøkMxLkku rËðMk ¼khíkLkk EríknkMk{k Mkwðýo yûkhu ÷¾kÞu÷e Au. yu rËðMku yuf {kuxk ÷kufþkne Ëuþ íkhefu ykÃkýk Ëuþ Mðíktºk ÚkÞku.
            1Ãk {e ykuøkMx  1947 MkwÄe ykÃkýk Ëuþ{kt ytøkúuòuLkwt þkMkLk níkwt. ytøkúòuLku  ykÃkýk ËuþLku ÃkkÞ{k÷ fhe LkkÏÞku níkku. ÷kufkuLkk øk]nWãkuøkku Ãkze ¼ktøÞk níkk. Ãkrhýk{u ykÃkýk nòhku fkheøkhku çkufkh çkLÞk níkk.  ytøkúuòuLkk òuhsw÷{Úke ¼khíkLke «ò ºkkMke økE níke.  ¼khíkLku ytøkúuòuLke økw÷k{e{ktÚke {wfík fhðk {kxu økktÄeSyu  MkíÞkøkúnLke ÷zík þY fhe. ËuþLke Mkuðk {kxu økktÄeS, MkhËkh Ãkxu÷, Mkw¼k»k[tÿ çkkuÍ, çkk÷øktÄkh rík÷f, ÷k÷k ÷sÃkíkhkÞ ðøkuhu Ëuþ Lkuíkkykuyu ÃkkuíkkLkwt SðLk hk»xÙLke Mkuðk{kt yÃkoý fhe ËeÄwt. ¼økík®Mkn, ¾wËehk{ çkkuÍ, «Vw÷økkne, [tÿþu¾h ykÍkË ðøkuhu ÞwðkLkkuyu nMkíkkt nMkíkkt þneËku ðnkuhe ÷eÄe níke. Auðxu 1Ãk {e ykuøkMx, 1947 Lkk rËðMku ykÃkýku ¼khík Ëuþ ykÍkË ÚkÞku. yu «Mktøku ÷kufkuyu ¾qçk ykLktË {LkkÔÞku níkku. íÞkhÚke Mk{økú Ëuþ{kt Ëh ð»kuo ÃkthË{e ykuøkMxLkku rËðMk MðkíktºkrËLk íkhefu ykLktË yLku WÕ÷kMk WsðkÞ Au.
            1Ãk {e ykuøkMxLkk rËðMku ònuh hò nkuÞ Au. þk¤kyku{k æðsðtËLk fhð{kt ykðu Au. hk»xÙæðs Vhfkððk{kt ykðu Au. íku{kt çkk¤fku Ëuþ¼rfík{kt økeíkku økkÞ Au. yLku Ëuþ «u{Lku ÷økíkk Mkwºkku Ãkkufkhu Au.  þk¤kyku{kt MkktMf]ríkf fkÞo¢{ku fu h{íkkuíMkðLkwt ykÞkusLk fhðk{kt ykðu Au. Mkktsu {fkLkku yLku ËwfkLkku hkuþLkeÚke ͤn¤e WXu Au.
            1Ãk {e ykuøkMxLkk rËðMku Mkðkhu rËÕ÷eLkk ÷k÷ rfÕ÷k Ãkh ykÃkýk ðzk «ÄkLk æðs Vhfkðu Au. yLku hk»xÙLku MktçkkuÄLk fhu Au. ÃkAe ykÃkýk ËuþLke MkuLkkLke Ãkhuz yLku MkktMf]ríkfk fkÞo¢{ Ãký Þkusðk{kt ykðu Au. xe.ðe ÃkhÚke yk fkÞo¢{kuLkwt MkeÄwt «Mkkhý  ÚkkÞ Au. yk rËðMku hurzÞku yLku xe.ðe. Ãkh Ëuþ ¼rfíkLkk økeíkku hsw fhðk{kt ykðu Au. xe.ðe Ãkh Ëuþ «u{Lku ÷økíke rVÕ{ Ãký Ëþkoððk{k ykðu Au.
            ykÃkýu ykÍkË ÚkÞk Aeyu Ãký nsw ÃkwhuÃkwhk ykçkkË ÚkÞk LkÚke. 1Ãk {e ykuøkMxLkk rËðMku ykÃkýu þneËkuLku ÞkË fheyu. ykÃkýu  ykÃkýk ËuþLke {nk{w÷e ykÍkËeLkw hûký fhðkLke yLku ËuþLku ykÍkË fhðkLke «rík¿kk ÷Eyu.

Lkk{:- «òÃkrík fÕÃkuþ fu.
(11-z)

No comments:

Post a Comment

Easy English Gujarati Grammar