Welcome to my EEGG House. English is easier to learn than any other language. EEGG is a site where you can read, learn and even practise all English grammatical points.

Wednesday, January 02, 2013

ગુજરાતી પ્રાર્થના પ્રવચનો - 3 (Gujarati Prayer Speeches )


        ગુજરાતી પ્રાર્થના પ્રવચનો - 3 (Gujarati Prayer Speeches


 “y®nMkk” 

y®nMkk Ãkh{ku Ä{o : k  
yrnMkk Ãkh{ Ä{o Au. y®nMkk yux÷u çkeòLke ®nMkk Lk fhðe íku. y®nMkk yux÷u ðíkoLk yLku ðkýeÚke fkuELku Ëw:¾ Lk Ãknku[kzðwt íku Vfík þkherhf EòÚke s Lkrn Ãký ðkýe yLku rð[khÚke Ãký fkuELku Ëw:¾ Ãknku[kzðwt íku rnMkk s økýkÞ. {Lk, ð[Lk yLku f{oÚke Ãký fkuELke rntMkk Lk fhðe òuEyu.
            ¼økðkLk {nkðeh Mðk{eLku  ykÃkýu y®nMkkLkku yðíkkh {kLkeyu Aeyu. íku{ýu yuf ð¾ík ®nMk Lk fhðkLkku WÃkËuþ ykÃÞku. íkuyku LkkLkk níkk íÞkhu ykt¾ku çktÄ fheLku çkuXk níkk. yuðk{kt yuf ¼hðkz íÞkt ykðu Au. yLku {nkðeh Mðk{eLku çkuXu÷k swyu Au. íku {nkðeh Mðk{eLku Äuxk-çkfhkLkwt æÞkLk hk¾ðkLkwt fnu Au. æÞkLk{kt çkuXu÷k yk {nkðeh ftE Mkkt¼¤íkk LkÚke. Úkkuze ðkh ÃkAe ¼hðkz ÃkkAku ykðu Au. ÃkkuíkkLkk Äuxk-çkfhk Ëwh Lkef¤e økÞk nkuÞ Au. økwMMku ÚkÞu÷ku ¼hðkz íku{Lkk fkLk{k Mk¤e ¼kutfe Ëu Au. Aíkk Ãký {nkðeh Mðk{e ¼hðkzLku fþwt fnuíkk LkÚke. íkuyku y®nMkkLkk Ãkh{ WÃkkMkf níkk.
            økktÄeSyu Ãký SðLk¼h yrntMkkLkwt yk[ý fÞwO ytøkúuòu Mkk{uLke ykÍkËeLke ÷zík{k Ë{Lk Mkk{u y®nMkkLkwt yk[hý fhðk íku{ýu ËuþðkMkeykuLku íkiÞkh fÞko. ytøkúus MkirLkfku Mkkuxeyku {khu íkku Ãký [wÃk[kÃk MknLk fhðkLke íkkfkík ËuþðkMkeyku{kt òøk]ík fhe. íku{ýu y®nMkkLkk þ†Úke MðíktºkíkkLke [¤ð¤{kt {níðLkwt ÞkuøkËkLk ykÃÞwt. økktÄeS ½ýe ð¾ík fnuíkk :-
            “y®nMkk yu øk{u íÞkhu Wíkkhe fu Ãknuhe þfkÞ íkuðku Ãkkuþkf LkÚke. yuLkwt MÚkkLk íkku ykÃkýk nËÞ{kt Au. yLku íkuLku fÞkhu Ãký ykÃkýe òíkÚke y÷øk fhe þfkíke LkÚke.”
            fkuE Lkku rðLkkþ fu WæÄkh {kxu y®nMkk s ©u»X þ† Au. økktÄeSyu y®nMkk ÿkhk s ËuþLku ykÍkËe yÃkkðe níke. sÞkhu {nkðeh Mðk{eyu y®nMkk Økhk siLk Mk{ks{kt yk{q÷ ÃkrhðíkoLk ÷kÔÞk níkk.
            xqtf{k fneyu íkku y®nMkk yus ©uc þ† Au. yLku Wí¢ktríkLkku æÞuÞ Au. sÞkt MkwÄe ykÃkýu Ëhuf MkSðLku Eò Ãknku[kzðLkwt çktÄ Lkrn fheyu íÞkt MkwÄe ykÃkýu støk÷e s Aeyu. íkku r{ºkku ykÃkýu Ãký ykÃkýk SðLk{kt y®nMkkLkwt  yk[hý fheyu yLku ykÃkýk Mk{ks, Ä{o yLku ËuþLku {nkLk çkLkkðeyu.

                                                          Lkk{ :- [kiÄhe ¼kðLkkçkuLk økýuþ¼kE (11-z)


“ rþûkýLkwt {níð”

“rþûký yLku fu¤ðýe Úke {kLkðSðLkLkwt Sðíkh ½zkÞ Au” :-

            ðíko{kLk Mkk{kSf {k¤¾wt Mkíkík ÃkrhðíkoLkLke «r¢Þk{ktÚke ÃkMkkh ÚkE hÌkwt Au. yLku íkË yLkwMkkh Mkk{krsf {wÕÞku  Ãký çkË÷kE hÌkk Au. rþûký Lku MktMfkh yu {wÕÞku{kt {níðLkk MÚkkLk Ähkðu Au. íkuÚke rþûký çkk¤f Lku íkÚkk rðãkÚkeoLku Mkk{krsf ûk{íkk íkÚkk ÔÞðMkkrÞf yLkwfw¤Lk çkûkðkLkeykfktûkk hk¾u Au. íku çkÄw Mð¼krðf Au. Ãký çkk¤fLku ykðe fu¤ðýe fkuý ykÃke þfu ?  «íÞwíkh {¤þu fu rþûký ÿkhk   «íÞuf çkk¤fLke fu¤ðýe {kxu sðkçkËkhe økýkÞ Au. ÞkuøÞ rþûký íkk÷e{ yLku Äzíkh {kxu {k, çkkÃk ÃkkuíkkLkk çkk¤fLku þk¤k Lku fu rþûkfLku MkkuÃku Au.
            rþûkýLkk «íÞuf {wËTkLku hMk«Ë çkLkkðk{kt ykðu íkku íku yMkhfkhf yæÞÞLk{kt Ãkrhý{u Au. yux÷k {kxu yÄwrLkf rþûkýþk†eykuyu çkk¤fku íkÚkk rðãkÚkeoykuLku ykLktË Ãkzu yuðe hMk«Ë MkkÄLkku ðk¤e «ð]rík íkÚkk ÃkæÄríkyku rð[khe fkZe Au. ÿ~Þ, ©kÔÞ, rþûkýMkkÄLkku, {kuLxuMkhe ÃkæÄrík ðøkuhu Økhk  çkk¤fkuLku íkÚkk rðãkÚkeoykuLku økB{ík, ¢ezk yLku «ð]rík Økhk ¿kkLk ykÃkðk{k ykðu Au. yk{ çkk¤fku íkÚkk rðãkÚkeoykuLku ytËkSf ð]ríkykuLku W¥kursík fhe íku{Lku Mktíkku»k ykÃkeLku æÞkLk yÃkkÞ Au.
            yksu rð¿kkLk yLku xufLkku÷kuS Lkk Þwøk{kt rþûký Vfík M{hýþrfík Ãkh yÄkheík LkÚke. swLkk Mk{Þ{kt M{hý WÃkh rLk¼oh níkwt. fkhý yu níkwt fu íÞktLkk {¤u fkuE ÃkwMíkf, fkøk¤ fu Lkk {¤u fkuE ÷¾kýLke Mkk{økúe fuð¤ økwYLke ðkýeLkwt M{hý fhðkLkwt yLku nt{uþk íku{Lkwt M{hý fÞko fhðkLkwt. suLke M{hý þrfík sux÷e íkeðú yLku «çk¤, íkux÷wt íkuLkwt  rþûký ¼ýíkh, MkkÁt økýkíkt Ãký yksu íku ÂMÚkrík  hne LkÚke. yksu yuf {eLkexLkk Mk{Þ{kt ík{u su {krníke nfefík, yktfzk fu rLkÞ{kuLke sYh nkuÞ íku ÃkwMíkf{ktÚke WÃk÷çÄ ÚkE þfu Au.       yksLkk rð¿kkLk yLku  xufLkku÷kuS Lkk Þwøk{kt rþûkýÚke fkuBÃÞwxh, xe.ðe. suðk MkkÄLkkuÚke ykÃkýu þiûkrýf fkÞkuo, ÄtÄku, ÔÞðMkkÞ fheyu Aeyu.
            sÞkhu ÔÞrfík rðrðÄ ÃkrhÂMÚkrík{kt {wfkÞ Au, yLku íkuLkk Mktt˼o{kt rð[khyu íÞkhu íkuLkk swËk swËk íkVkðík MkkÁ fu LkhMkw r«Þ, fu yr«Þ, ÷k¼ fu økuh÷k¼, Mkk[w fu swêw ðøkuhu íkíð Lkffe fhðk{k ykðu Au, yk Lkffe fhðkLke «r¢Þk ÔÞrfík ÃkkuíkkLkk yLkw¼ð, æÞkLk yLku fkiþÕÞLkk çk¤u fkuE ÂMÚkhíkk {u¤ðu Au. suLke ÃkkA¤ rþûký s  hnu Au. su{ Äh{kt çkk¤f Lkk MktMfkh yLku Äzíkh WÃkh íkuLkk {kíkk rÃkíkk fu Äh yLÞ ÔÞrfíkykuLke yMkh Ãkzu Au.  su{ rþûkýÚke rðãkÚkeoLkk ÔÞrfíkíð ½zíkh Ãkh ÔÞrfíkíðLke rþûký Ãkh yMkh ÃkzÞk rðLkk hnuíke LkÚke. rþûký Úke heík¼kík ðkýe ÔÞðnkh Lkeíke yk[kh, Ãkkuþkf ÃkheÄkLk, fuþ, {kusþku¾, f÷k, ÔÞrfík, ð]rík, Mð¼kð yLku Mk{økú SðLk ÔÞðnkh SðLk V÷MkwVe Lke Úkkuze yMkh sYh ÚkkÞ Au. rþûkýLkku Mkk{kLÞ yLku ÷ktçkk økk¤kLkku nuíkw çkk¤f rðãkÚkeo íkÚkk {kLkð SðLkLkwt Mk{økú ÔÞrfíkíð rðfMkkððLkku yLku íkuLkk SðLk MkkVÕÞ çkûkðLkku nkuÞ Au. íkuÚke
“ rþûkýYÃke çkesÚke {kLkðSðLk rðhkx ðz çkLke skÞ Au.”  

                                                                          Lkk{ :- níku÷ ze.hkýk (11-z)

“{nkí{k økktÄe”

{nkí{k økktÄeS, ËuþLkk hk»xÙrÃkíkk yLku {nkLk Ëuþ¼fíkLkku sL{ h-S ykufxkuçkh- 1869 Lkkhkus ÃkkuhçktËh ¾kíku ÚkÞku níkku. íku{Lkwt {w¤ Lkk{ {kunLkËkMk fh{[tË økktÄe níkwt. íku{Lke {kíkkLkwt Lkk{ Ãkwík÷eçkkE  yLku ÃkíLkeLkwt Lkk{ fMíkwhçkk níkwt.

            íku{Lkk SðLk{kt çkk¤Ãký{kt Mkkt¼¤u÷e ðkíkkoyku, ©ðýLke yLku hkò nheþ[ÿLke {wÏÞ yMkh níke. yk ðkíkko{ktÚke íkuyku MkíÞLkk ÃkkX þeÏÞk níkk. yLku íkuyku ykSðLk MkíÞLkk WÃkkMkf hÌkk níkk.  íku{Lkk {íku MkíÞ yus Eïh Au.
            rðãkÚkeo íkhefu økktÄeS {æÞ{ fûkkLkk rðãkÚkeo níkk. íku{ýu Äýe {w~fu÷eÚke ¼kðLkøkh þnuh{ktÚke {uxÙefLke Ãkheûkk ÃkkMk fhe níke. íku{Lkk fwxwtçkesLkku íku{Lku çkurhMxh çkLkðk {ktøkíkk níkk. íkuÚke íku{Lku ÷tzLkLke ÞwrLkðŠMkxe{k çkurhMxhLke zeøkúe ÷uðk {kxu {kuf÷ðk{k ykÔÞk. íÞkh ÃkAe íkuyku ðfe÷Lke «ufxeMk {kxu MkkWÚk  yk£efk økÞk. MkkWÚk y£efk{k økktÄeSLku htøk¼uËLkku Mkk{Lkku fhðku ÃkzÞku. økktÄeS ÃkkMku xÙuLkLke VMxf÷kMkLke rxrfx nkuðk Aíkk Ãký íku{Lku xÙuLk{ktÚke WíkkheLku Úkzo f÷kMk zçkk{kt çkuMkkzÞk. íÞkh ÃkAe zçkoLkLke fkuxo{kt {uSMxÙuxu økktÄeSLku ÃkkÄze WíkkhðkLke ðkík fne. Ãkhtíkw økktÄeSyu ELfkh fÞkuo níkku. yk çku «Mktøkku økktÄeLkk SðLk{kt ð¤ktf ÷kÔÞk. yk «MktøkkuLku yÄkhu s økktÄeSyu Mkk{krsf yMk{kLkíkk {kxu yLku Mkk{krsf Ãkqðoøkún {kxu ÷zík þY fhe yLku Äýk MktÄ»ko ÃkAe  MkkWÚk ykr£fk{k ¼khíkeÞkuLku ykÍkËe yÃkkðe.
            191Ãk {kt økktÄeS MkkWÚk ykr£fkÚke ¼khík Ãkhík VÞko. 1918 {k [tÃkkhý MkíÞkøkún øk¤eLke ¾uíke çkkçkíku ¾uzk ¾íku þY fÞkuo níkku. íÞkh ÃkAe yu{ýu yMknfkh yktËku÷LkLke þYykík fhe níke. økktÄeSyu MðËuþe yÃkLkkðku rðËuþe nxkðku íkuðwt Mkwºk ykÃÞwt níkwt. rðËuþe fÃkzkLku ËVLkkðe ¾kËeLkk fÃkzk ÃknuhðkLkku ykøkún hkÏÞku. økktÄeSyu ¾wË ËuþLkk økheçk ÷kufku {kxu ¾kËe ¢ktíkðkLkwt þY fÞwO.
            økktÄeS ykSðLk MkíÞ yLku y®nMkkLkk WÃkkMkf hÌkk níkk. íku{ýu rþûký, Ä{o yLku Ëuþ {kxu ¾qçk LkkuÄÃkkºk ÞkuøkËkLk ykÃÞwt Au. økktÄeSLkwt  hksfkhý Ä{o Ãkh ykÄkrhík níkwt. íku{Lkku ®nËw Ä{o yuf {kLkðÄ{o{kt  òuðk {¤u Au. íku{Lku fÌkw níkwt fu
                              su rð[khku íkuðwt Wå[khku yLku
                              su W[[khku íkuðwt yk[hku.
            økktÄeSLkwt {]íÞw 19Ãk0 {kt hksÄkLke rËÕne {wfk{u ÚkÞwt níkwt. økktÄeSyu ÷kufkuLku MktËuþ yÃkíkk fÌkwt níkw fu {kY SðLk yu s {khku MktËuþ Au.
  sÞ ®nË                                      sÞ ¼khík
 Lkk{ :- rnh÷ S.ykÞh (11-z)


“ytøkúuSLktw {níð”


            ytøkúuS yuf yktíkhhk»xÙeÞ ¼k»kk Au. rðrðÄ ËuþLkk ÷kufku ÃkhMÃkh ðkík[eík fhðk {kxu yLku rð[khkuLkk ykËkLk «ËkLk {kxu ytøkúuS ¼k»kkLkku WÃkÞkuøk fhu Au. LkunÁyu fÌkw Au.

          “English is a window to the modern world Whaterver the future of english may be in India one thing is certain that english will maintain its immense usefulness as a library language”

          þiûkrýf heíku rð[kheyu íkku Ãký ytøkúuS yuf {níðe ¼k»kk Au. rð¿kkLk, íkçkeçke yLku EsLkuhe, íkfLkef fkLkwLke suðk Wå[ rþûký{kt rþûkýLkwt {kæÞ{ ytøkúuS Au. ½ýe MÃkÄkoí{f Ãkheûkkyku suðe fu  I.A.S, I.P.S, U.P.S.C.  Lkwt {kæÞ{ ytøkúuS nkuÞ Au. ytøkúuS yu MkkrníÞ{kt Mk{]ÂæÄ ¼k»kk Au. Wå[ rþûký {kxu Mkt˼o ÃkwMíkfku ytøkúuS ¼k»kk{kt «kÃÞ nkuÞ Au.

            English is a langauge of international commerce. It is the language of doplomacy. It gives us an introduction  to western thoughts and culture”

          Mkk{krsf yLku MkktMf]ríkf heíku Ãký ytøkúuS ¼k»kkLkwt {níð hnu÷w Au. Wå[ fwxwtçk yLku rþrûkík ÷kufku íku{Lke ÔÞðnkrhf ¼k»kk{kt Ãký ytøkúuS þçËkuLkku WÃkÞkuøk fhu Au. {kuxk ¼køkLke xe.ðe. fu AkÃkk{kt ykðíke ònuhkíkku ytøkúuS{k nkuÞ Au. Äýk MkktMf]ríkf fkÞo¢{kuLkwt ykÞkusLk ytøkúuS{kt  Úkíkwt nkuÞ Au.
 Lkk{ :- hkuþLke çke.hçkkhe  (11-z)


“÷k÷çknkËwh þk†e”


            ÷k÷ çknkËwh þk†eLkku sL{ W¥kh «Ëuþ{k ykðu÷k {kuøkMkhkE þnuh{kt h ykufxkuBçkh 1904 {k ÚkÞku níkku. íku{k rÃkíkkLkwt Lkk{ þkhËk«MkkË yLku {kíkkLkwt Lkk{ hk{Ëw÷khe Ëuðe níkwt. íkuyku çknwt W[k Lk nkuðkÚke íku{Lku çkÄk LkLnuLkk nw÷k{ýk Lkk{u çkku÷kðíkk níkk. íku{Lkk rÃkíkk rþûkf níkk.

            çkk¤Ãký{kt s  þk†eSyu rÃkíkkLkwt Aºk økw{kÔÞwt níkwt. íku{Lku «kÚkr{f rþûký {kuøk÷ MkhkE{kt ÷eÄw íÞkh ÃkAe íku çkLkkhMk{kt hneLku ¼ýðk ÷køÞk. MktMfkh ®Mk[Lk ÚkkÞ yLku [krhºÞ  ½zíkh ÚkkÞ íkuðk ÃkwMíkfku ðkt[íkk níkk. {urxÙf ÃkheûkkLkk çku {kMk Ãknu÷k økktÄeS çkLkkhMk{kt ykÔÞk níkk. økktÄeSLkwt ¼k»ký íku{Lku æÞkLk Ãkqðof Mkkt¼éÞwt. “{wrfík ykÃku íku rþûký” yk þçË Úke þk†eS WÃkh  økktZ yMkh Ãkze íÞkh Úke þk†eSyu ¼ýðkLkwt Akuze MkíÞkhøkún{kt òuzkE økÞk çkLkkhMkLkk {køko Ãkh #fçkk÷ ͪËkçkkË Lkk Lkkhk ÷økkðíkk MkíÞkøkúneykuLke ½hÃkfz ÚkE íÞkhu íku{Lke ô{h {kºk ÃktËh ð»koLke níke.
            çkLkkhMk fu¤ðýe{kt þk†eSyu ¼køk ÷eÄku níkku. íÞkh Úke ©e ðkMíkðLku çkË÷u þk†eS yxf òuzkE økE. {tºký{k ¼køk ÷uðk þk†eSLku íkk~ftË sðwt ÃkzÞwt . ºký rËðMk MkwÄe yu {tºkýk [k÷íke hne nËÞhkuøkLkk Sð÷uý nw{÷kLku fkhýu 11 òLÞwykhe 196Ãk Lkk hkus íku{Lkwt íkk~ftË {kt s yðMkkLk ÚkÞwt.
                                                                       Lkk{ :- [kiÄhe MkrðíkkçkuLk søk{k÷¼kE (11-z)


“LkËeykuLkwt ¾kLkøkefhý”


            fnu Au fu MktMf]rík yLku MkÇÞíkkLkku sL{ LkËeLke Mkkûkeyu ÚkÞku Au. yux÷u s LkËeykuLku ÷kuf{kíkk {kLkðk{k ykðíke nþu. LkËe yLku {kLkðòík ðå[uLkku MktçktÄ yLkLÞ Lku Mkifkyku, Ãkwhkýku Au. LkËe fuð¤ LkËe Au. MkÇÞíkkLkku †kuík Au. yku¤¾ Au. {nkLkËe øktøkkLku ¼økðkLk þtfhLke sxk{ktÚke ðnuðkLkwt {Lk ÚkÞwt. ÷k÷Mkk òøke yux÷u yk rn{k÷Þ Ãkwºke yLku þrfík «ðknLku Ähíke WÃkh ÄMkzkðwt ÃkzÞwt.
            Ähíke WÃkh ðnuíkk LkËeykuLkk «ðknLke Ëþk ®[íkksLkf ÚkE hne Au. LkËeLku ÷kuf{kíkk fne íkuLkwt s¤ MkkÚku [ZkðLkkhkyku s LkËeLkk {kuZk{kt øktËfe ¼hu Au. yk{ fu{ ? {kýMkkuLke LkËe {kxuLke ©æÄkLkwt Ãkwh ykuMkhðk {ktzÞwt Au ?
            ¼khík{kt LkËeykuLkk Lkk{u yLkuf rððkË þY ÚkÞk Au. {kýMku çkeòLku {eÕfík ðu[e {kÞkoLkk rfMMkk «fkþ{k ykÔÞk Au. fkuEyu fkuELke MktÃkr¥k çkkhkuçkkh çkeòLkk Lkk{u [Zkðe ËeÄe nkuðLkwt {kLke þfkÞ. Äh, s{eLk, ËwfkLk fu òLkðhku ðu[ðkLkk «Mktøkku çkLku Au. Mkhfkh Ãký Mkkhk nuíkw {kxu s{eLk MktÃkkËLk fhu Au. ðu[u Au. ÷eÍ WÃkh ykÃku Au. xuLzh Økhk ¾heËkíkku {k÷ çkkhkuçkkh ðu[kÞ Au. {kýMk- {kýMkLku ðu[e þfu Au. Ãkhtíkw ¼khík ËuþLkk yuf «ríkLke Mkhfkhu yk¾e LkËe «kEðux ÷e{exuz  ftÃkLkeLku ðu[ký ykÃke Ëuíkk çkðtzh MkhòÞwt Au. LkËeyku MkkÚku ¾u÷kíkk yk ¾u÷ þh{sLkf Au.
            “{kýMk Ëwr»kík Lknª fhu íkku MkËkÞ MðåA hnuþu LkËe”.  yk þçËku LkËeyku Mkk{u {tzkÞu÷k «&™ku. íku{kt ðÄíke síke øktËfe yLku «Ëw»ký {kxu {kLkðMk{wËkÞLku òøk]ík fhu Au. ËuþLke «kýkh yLku ÷kufkuLke {kíkk Mk{kLk LkËeyku yux÷k {kxu zqtMkfkt ÷E hne Au.  fu øktøkk LkËeLkk «ðkn{kt «rík rËðMk ÷k¾ku ÷exh fkh¾kLkkLkk Ãkkýe íkÚkk yLÞ ¾hkçk ÃkËkÚkkuo ¼¤u Au. {nkLkËe yuf Mkk{kLÞ Lkk¤{k VuhðkE hÌkkLkk ¼ýfkhk ðkøkíkk þY ÚkÞk Au. rËÕne þnuh{kt ÚkELku ðnuíke Þ{wLkk LkËe «Ëw»ký ykufíkk ÍuhLkku «ðkn Úkðk sE hne Au. ¼khíkLke A sux÷e {nkLkËeykuLkk rfLkkhu ÞwæÄku {tzkýk Au. LkËeLku Ãký fkun f[uheLkk ÃkøkrÚkÞk MkwÄe sðwt Ãkzâw Au. ðnuðwt ÃkzÞwt Au. LkËeykuLkk s¤ «ðkn {kxu hksÞku hksÞku ðå[u s¤ ÞwæÄ [k÷u Au. suLkk Mkw÷un {kxu Mk{kÄkLk Ãkt[ku yLku fr{þLkkuLke h[Lkk ÚkE Au. Lk{oËk LkËe yLku íkðkLkËeLkk Mktøk{ íkx WÃkh çkktÿk¼kLk ¾kíku n{ýkt “yktíkhk»xÙeÞ LkËe {nkuíMkð” Lkwt ykÞkusLk ÚkÞwt.  ºký rËðMk MkwÄe LkËe «u{e ¿kkíkkykuyu SðLkËkºkeykuLku çk[kððk {kxuLke [[koyku fhe. ËuþLke su LkËeyku «Ëw»kýÞwfík Au. íkuLku çk[kðk {kxuLkku {wËku hsw ÚkÞku. fux÷ef LkËeykuLkk Ãkkýe, «ðknLkk y¼kðu AuÕ÷k  ïkMk ÷E hne Au. íkuLkk SðLkËkLk {kxu ËwrLkÞk¼h{ktÚke ykðu÷k LkËe «u{e ÃkÞkoðhýðkËeykuyu LkËekykuLkk hûký {kxu ykMkÃkkMk{kt [[ko rð[khýk yLku MktðkË fÞkuo. LkËeykuLkwt ¾kuðkÞu÷wt MkkiËÞo Ãkhík ÷kððk {Úkk{ýku fhe, {whÍkÞu÷e LkËeykuLku  fuðe heíku íkuLkku rf÷rf÷kx ÃkkAku yÃkkðe þfkÞ íkuLkk {kxuLke fMkhík yk {nkuíMkð{kt ÚkE, LkËeykuLkwt Äxíkwt Ãkkýe yLku ðÄíkk «Ëw»ký {kxu sðkçkËkh fkuý ? LkËe rfLkkhu s{eLkku yLku s¤økúný ûkuºkLku çk[kððk {kxu þwt fhe þfkÞ ? yk «Mktøku ¼khíkLke MkkiÚke {kuxe Ãktk[ LkËeyku ÃkifeLke yuf Lk{oËk LkËeLke s¤ «ðkn ytøku Mkn®[íkLk ÚkÞwt. Lk{oËkLkk s¤Lkku Ãk0 xfk «ðkn Äxe hÌkku Au. LkËeykuLku çk[kððk {kxuLkku sðkçkËkhe «þkMkLkLke Au. íkuLkkÚke rðþu»k W¥khËkrÞíð Mk{ksLkwt Ãký Au.


            Ëuþ{kt Xuh- Xuh s{eLk{kt ÃkkýeLkk Míkh Lke[u sE hÌkk Au. su «Ëuþku{kt ÃkeðkLkk yLku ®Mk[kELkk Ãkkýe {kxu nknkfkh Au. Mkøkðzku Au íÞkt {kLkðSðLk «&™ Au. yk ÂMÚkríkÚke ËuþLku çk[kðk {kxu fux÷ef MtkMÚkkyku n{ýkt òøke Au. ÃkkA÷k ºký {rnLkk{kt ºký LkËeykuLku çk[kððk {kxu yr¼LktËLkeÞ Ãknu÷ þY ÚkE [wfe Au. yk LkËeyku ÃkifeLke A¥keMkøkZ hksÞLkk SðLk «ðkn Mk{e fu÷ku LkËe rðMkk÷ÃkwhLke yhÃkk LkËeLku çk[kððk {kxu ykiãkurøkf  «Ëw»ký rðYæÄ ÃkÞkoðhýðkËeykuyu ÷kufyktËku÷Lk þY fÞwO níkwt. yneLke ELÿkðíke LkËeyu íkuLkwt {w¾ Vuhðe ËeÄwt níkwt. LkËeLkku «ðkn çkË÷kE hÌkku níkku. LkËe yneLkku «òÚke ftxk¤eLku WzeMkkLke  “òuhk” LkËeLkk Lkk¤k íkhV ðnuðk {ktze níke. òuhk LkËe yuf s{kLkk{k ELÿðíke LkËeLke Lknuh níke. LkËeyku {kýMkkuLk ðíkoLk yLku ÔÞðnkhÚke ftxk¤eLku íku{Lkk {køko çkË÷e hne Au.
            su LkËeLkwt Ãkkýe «kýËkÞe Au íkuðe yuf LkËeLku ðu[e ËuðkLkwt çknkh ykðíkk ¼khu [f[kh òøke Au. AºkeMkøkZ MkhfkhLkk çkkçkwykuyu yk «ËuþLke ‘rþðLkkÚk’ LkËeLku hurzÞMk ðkuxMko «kEðux r÷r{xuzLku çkkhkuçkkh ðu[e ËeÄe Au. LkËeLkwt ðu[ký ÚkE síkk rþðLkkÚk LkËeLke yksw çkksw{kt ykðu÷k h000 sux÷k økk{zkykuLke «ò Ãkkýe {kxu ºkkne{k{ Ãkkufkhe WXe níke. ÃkÞkoðhýðkËeykuyu A¥keMkøkZ  Mkhfkh Mkk{u hkð Lkk¾e yLku fÌkw fu LkËeLkku hh rf.{e. Lkku ÷ktçkku Ãkèku Mkhfkhu su ftÃkLkeLku ðuåÞku Au. íkuLkkÚke h31 sux÷k økk{ku{k ÃkeðkLkk ÃkkýeLke økt¼eh Mk{MÞk ÃkuËk ÚkE Au. Mkhfkhu LkËe ðu[kýLkk fhkh WÃkh íkwLk: rð[khýk ykht¼e Au. MkktMf]ríkf hk»xÙ{kt  LkËeyku Ãký ðu[kðk {ktze Au. LkËe{ktÚke Ãkkýe òuEyuAu. hûkkk {kxu fkuLku ®[íkk Au ? AííkeMkøkZLke Mkhfkh Mkk{u «&™kÚko W¼ku ÚkÞku Au. nrhÞýk yLku Ãktòçk, íkkr{÷Lkkzw yLku fýkoxf suðk {wÏÞ hksÞku LkËeykuLkk Ãkkýe {kxu ytËhku- ytËh yufçkeò Mkk{u ÷ze hÌkk Au.  Mktòuøkku yux÷e nË MkwÄe çkøkzÞk Au fu LkËeykuLkku «&™ LÞkÞLkku fkuxo MkwÄe ÃknkuåÞku Au.  økkuËkðhe s¤rððkË, f]»ýk s¤ rððkË, Lk{oËk s¤rððkË, hkðe yLku çkeò s¤ rððkË, fkðuhe s¤ rððkË Lkðe f]»ýk s¤ rððkË, øktøkk- Þ{wLkk suðe LkËeyku Mkk{u «Ëw»kýLkk rððkË Au.
            rËÕneLke Þ{wLkk LkËe yLku rËÕn þnuh ðå[u ð»kkuoswLkku Ãkkfx MktçktÄ Au.  Þ{wLkk fuð¤ LkËe LkÚke. rËÕneLkk yiríknkrMkf ðkhMkkLkwt ¼ÔÞ Mkt¼khýwt Au. Þ{wLkk rËÕneLke SðLkhu¾k Au. yk LkËe rËÕneLke yku¤¾ Au. rËÕne fux÷eÞ ðkh æðMík ÚkE økE yLku fux÷ef ðkh LkðSðLk Ãkk{e. rËÕneLkku EríknkMk Þ{wLkk LkËeLkk rfLkkhu WAÞkuo Au. W¥khk¾tzk Þ{wLkkuºkeÄk{Úke Lkef¤eLku Þ{wLkk fkuE þnuh{k ykx÷wt ÷ktçkw ðnuíke LkÚke. sux÷wt rËÕne ðå[u ÚkELku ÃkMkkh ÚkkÞ Au. ÃkzkuþLkk W¥kh «ËuþLkk çkkøkkÞík rsÕ÷k{ktÚke Lkef¤u÷e Þ{wLkk rËÕneLkk hh rf.{e. Lkk rðMíkkh{kt íkuLkku ÃkÚkkhku Au. yLku ðkÞk ykøkhk ÚkE y÷knkçkkËLkk Mktøk{{{kt {¤e òÞ Au.
            yksu Þ{wLkkLke ykt¾ku{ktÚke ykMkwt xÃkfe hÌkk Au. íkuLke Ëþk ÿkuÃkËe suðe ÚkE Au. Þ{wLkk rËðMku rËðMku «Ëw»kýÚke øktÄkE yLku fh{kE hne Au. yLku h00 Úke ÷E h010 MkwÄe{kt Þ{wLkkLke MkVkELkk Lkk{u hÃk0 fhkuz YrÃkÞk ¾[o ÚkÞku Au. yLku Ãkrhýk{u çke÷fw÷ W÷wt y÷çk¥k, øktËÄe ðÄe hne Au. nxku Þ{wLkk {kxu 400 fhkux YrÃkÞkLkku yufþLk Ã÷kLk íkiÞkh ÚkÞku Au. ELxh MkuÃxh ÷økkðk {kxu 1400 fhkuzLke òuøkðkE fhðk{k ykðe Au.  fhkuzLke yk ÞkusLkk Mkhfkhu fkøk¤ Ãkh LkËeyku r[íkhe nkuðkLkwt rËÕne s¤ rLkøk{ çkkuzo fnu Au. Ãkhtíkw LkËeyku ytkMkw Mkkhe hne Au. MkktMf]ríkf hk»xÙLke Mkhðkýe suðe ËuþLke LkËeyku øktËe ÚkE hne Au. íkuLkku Wfu÷ þku ?  {kºk rððkË fu MkrnÞkhku rðfkMk. 
                                                                         Lkk{:- Ãkqò yu.Þkuøke (11-z)

No comments:

Post a Comment

Easy English Gujarati Grammar