Welcome to my EEGG House. English is easier to learn than any other language. EEGG is a site where you can read, learn and even practise all English grammatical points.

Wednesday, January 02, 2013

ગુજરાતી પ્રાર્થના પ્રવચનો - 2 (Gujarati Prayer Speeches)

 ગુજરાતી પ્રાર્થના પ્રવચનો -2 (Gujarati Prayer Speeches)


“Mðk{e ËÞkLktË MkhMðrík”

            ËÞkLktËLkku sL{ Mkkihk»xÙ{kt ykðu÷kt íkífk÷eLk {kuhçke hksÞLkk xtfkhku ÃkkMkuLkk  SðkÃkwh Lkk{Lkk økk{zk{kt rð¢{ Mktðík 1881Lkk VkøkýðË Ëþ{Lkk hkus ÚkÞku níkku. íku{Lke {kíkkLkwt Lkk{ y{hík çknuLk yLku rÃkíkkLkwt Lkk{ fhþLk ÷k÷S rºkðuËe níkwt. íkuyku ytçkkþtfhLkk Lkk{u yku¤¾kíkk níkk. ¿kkríkyu íkuyku ykirË[Þ çkúkñý níkk. íkuyku ©e{tík íku{s «ríkrcík ÔÞrfík økýkíkk íkuyku [wMík þiðÄ{eo níkk. çkk¤Ãký{kt ËÞkLktËLkk çku Lkk{ Ãkkzðk{kt ykÔÞk. ËÞkþtfh yLku {w¤þtfh íku{Lku çku ¼kEyku yLku çku çknuLkku níke. ½hLkk Ä{o{Þ ðkíkkðhý{k {q¤þtfhLkk «Úk{ Ãkkt[ ð»ko ¾qçk ÷k÷Lk Ãkk÷Lk{kt ðeíke økÞk. Ãkwºk {kxu rÃkíkkLku Äýk yh{kLkku níkk. íku{ýu Ãkwºk çkk¤Ãký{kt MktMf]ríkLkku yÇÞkMk fhkÔÞku yÇÞkMk Ãkwhku ÚkÞku yux÷u yu{Lkk rððkn fhðkLkku rð[kh fÞkuo. {w¤þtfh Lku Ãkhýðwt Lk níkwt. íkuyku rððkn Ãknu÷ktíkku ½hAkuze[k÷e LkeféÞk. Lk{oËkLku fktXu íku{ýu MktLÞkMk ÷eÄku nðu íkuyku {w¤þtfh Lku çkË÷u ËÞkLktË MkhMðríkLkkLkk{u yku¤¾kÞ. {Úkwhk ÃkkMku Þ{wLkk rfLkkhu hnuíkk ytÄ rðhòLktËLku økwY {kLÞk «çk¤ ¿kkLkLke EåAk Mktíkku»kðk yu{ýu ynª ôzku yÇÞkMk fÞkuo økwÁyu {kLk MkuðkLkk {tºk ykÃkíkk fÌkwt fu ykÃkýku Ëuþ yksu ftøkk¤ çkLke økÞku Au. ðnu{ku, y¿kkLkíkk yLku ¾kuxk rhðkòu yu ËuþLke ¾kLkk ¾hkçke fheAu. íkwt MkkiLku Mkk[ku hMíkku Ëu¾kz økwYLkk yu þçËku ËÞkLktËu nËÞ{kt fktíkhe ËeÄk.
            ËÞkLktË nðu Ëuþ{kt Xuh Xuh Vhðk ÷køÞk. ÷kufkuLku Ä{o¿kkLkLke ðkík Mkh¤ ¼k»kk{k fhe. yu{Lkk ¼k»kýku ÷kufkuLku øk{ðk {ktzÞk. Mk{ks Mkuðk{kt SðLk Mk{Ãkoý fhu íkuðk ÞwðkLkkuLku íkiÞkh fhðk yLkuf økwÁfw¤ku MÚkkÃÞk su{kt nheÿkh Lkwt fktøkze  økwÁfw¤  «kÏÞkík Au. yk Ëhr{ÞkLk íku{ýu ykÞoMk{ksLke MÚkÃkLkk fhe. Mðk{eSyu Ëuþ çkktÄðkuLke økheçkkE Ëwh fhðk sLkMkuðk ykËhe. Lkkík-skíkLkk ¼u˼kð Lk hkÏÞk ÷kufkuLku Mk{òÔÞwt. íkuyku fnuíkk fu  “nwt {Lkw»Þòrík Ãkþwòrík, Ãkt¾eòrík yuðk ¼uË{kt {ktLkwt Awt. Ãký {Lkw»Þ {Lkw»Þ ðå[u sL{Lku ykÄkhu W¼k fhðk{kt ykðu÷k òrík¼uË ¼uË{kt LkÚke {kLkíkku” økk{u-økk{  sE ÔÞMkLkÚke Ëqh hnuðk ÷kufkuLku Mkh¤íkkÚke Mk{òÔÞwt.
            íku{Lkk rð[khkuLkku rðhkuÄ fhLkkhk ½ýkt níkkt Aíkkt íkuyku ÃkðoíkLke su{ y[¤ hnuíkk íkuyku fnuíkk “ nwt fnuðkLkku LkÚke {Lku su MkíÞ ÷køku Au. íku nwt fhðkLkku s “  Mðk{eSLke WËkhíkk yLku fÁýk Mkw[ðíkku «Mktøk yu{Lkk {]íÞw MkkÚku Ãký Mktf¤kÞu÷ku Au. yufðkh íkuyku òuÄÃkwh Lkk hkòLku íÞkt {nu{kLk níkk. hkò {LkkuhtsLk Lkk þku¾eLk níkk. Mðk{e ËÞkLktË MkhMðrík Lkk «¼kðÚke íkuyku ÃkkuíkkLkk þku¾ Akuze hÌkk òuÄÃkwh{k hnuíke yuf LkíkofeLku yu ÃkMktË Lk nkuíkwt. íkuýu hMkkuEÞk søkÒkkÚkLku MkkÄeLku Mðk{eSLku ËqÄ ¼uøkwt Íuh ykÃke ËeÄwt. yk fkrík÷ ÍuhLkku WÃk[kh þfÞ Lk nkuíkk Mðk{eyu ÃkkuíkkLke ÃkkMkuÚke Úkkuzkf ÃkiMkk ykÃke hMkkuEÞkLku LkuÃkk¤ LkkMke sðk fÌkwt. suÚke yu Mðk{eSLkk yLkwÞkÞeykuLkk fkuÃkÚke çk[e òÞ.
            Mðk{eyu nswÃký Ëuþ Mkuðk fhðe níke. ÃkkuíkkLkk þheh ÃkkMkuÚke Äýwt fh{ ÷uðwt níkwt. Ãkwhíke Mkkhðkh {¤e Ãký ÍuhLke yMkh LkkçkwË Lk ÚkE íku{Lkku SðLk ËeÃk rËðk¤eLku rËðMku çkwÍkE økÞku. Ãkhtíkw yu{ýu «økxkðu÷ku {kLk MkuðkLkku rËÃkf MkËkÞu «økxÞku hnuþu.

Lkk{ :- ykhíke yuMk. Ãkt[k÷ (11-z)




“©{Lkwt {níð”

            ÃkwY»kkÚko huíkeLkk fýLku Ãkðoík yLku ®çkËwLku LkËe çkLkkðe þfu Au.
            {kLkðeLku SðLk{kt MkV¤íkk yÃkkðLkkh òu fkuE [kðe nkuÞ íkku íku ©{ Au. ©{ Lke [kðe ðzu ¾w÷e Lk þfu yuðwt íkk¤w ¼køÞu s òuðk {¤þu.
            SðLk{kt Ëhuf ûkuºk{kt ©{Lkwt Äýwt {níð Au. ©{Lkk  çku «fkh Au.
            þkrhrhf yLku {kLkrMkf {swh, fzeÞk, MkwÚkkh, ÷wnkh, ¾uzqík ðøkuhu þkrhrhf ©{ fhu Au. rðãkÚkeoyku rþûkfku, Ëkfíkhku, ðfe÷ku ðøkuhu {kLkrMkf ©{ fhu Au.
            fux÷kf ÷kufku ©{Úke Ëwh ¼køku Au. íkuyku ©{ fÞko rðLkk rMkæÄe {u¤ððk EåAu Au. fux÷kf ÷kufku y{wf «fkhLkwt fk{ {¤u íkku s fk{ fhðk íkiÞkh ÚkkÞ Au. íkuÚke íkuyku StËøkeLkk {nk{wÕÞ ð»kkuo yk¤Mk{kt yLku ¼xfðk{kt økk¤u Au.
            ©{ rðLkk rMkæÄe LkÚke. rðãkÚkeoLkk SðLk{kt Þþ Ãký íkuLkk ©{{kt hnu÷ku Au. ©{ suðku fkuE r{ºk LkÚke. fkuE Ãký ÔÞrfík ©{ ðzu ÃkkuíkkLkk SðLkLkku WÒkík çkLkkðu Au. ©{ fhLkkh ÔÞrfík ÃkkuíkkLkk fwxwçkLku Ãký Mkw¾e fhu Au. Ëhuf ÔÞrfíkyu ÃkkuíkkLku yLkwfw¤ nkuÞ íkuðku þkhehef fu {kLkrMkf ©{ fhðku òuEyu. ð]æÄku ÄkŠ{f ÃkwMíkfkuLkwt ðkt[Lk, ÷u¾Lk yLku Ä{oæÞkLk suðe «ð]ríkykuÚke ÃkkuíkkLkwt SðLk WÒkík çkLkkðe þfu Au.
            fux÷ef ð¾ík {nuLkík fhðk Aíkkt ykÃkýLku rLk»V¤íkk MkktÃkzu Au. íkuLkwt fkhý ykÃkýe {nuLkík {k hnu÷e f[kMk nkuE þfu Au. ykðk «Mktøku ykÃkýu fhkur¤ÞkLkwt WËknhý Lksh Mk{ûk hk¾eLku Ãkrh©{ fhðku òuEyu. ykÃkýe f[kþ þkuÄeLku íkuLku Ëwh fhðe òuEyu. íÞkh ÃkAe ykÃkýLku MkV¤íkk {éÞk rðLkk hnuþu Lkrn !  yuf frðyu ¾Át s fÌkwt Au.

                                    “{Lku {¤e rLk»V¤íkk yLkuf
                                    íkuÚke ÚkÞku MkV¤ ftEf ®sËøke{kt”
            f{LkMkeçku yksLkku rþrûkík Mk{ks ©{Úke Ëqh ¼køkíkku òÞ Au. ÷kufku, frzÞk, MkwÚkkh, ÷wnkh, ËhS yLku {swhLku Ä]ýkLke Lkshu swyu Au. þkherhf ©{eLku íkuyku ðiíkÁ Mk{su Au. ykÃkýu ©{Lkwt økkihð fhðwt òuEyu.
            Ãkrh©{ yu s ÃkkhMk{rý Au. Ãkrh©{Úke {Lkw»Þ Lkwt íkLk yLku {Lk ½zkÞ Au. íkuLkwt þheh MVwríkðk¤tw yLku {Lk «Vwr÷ík hnu Au. Ãkrh©{ fhLkkh Ãkkhfe ykþk hk¾íkku LkÚke. yux÷u íkuLku rLkhkþ ÚkðkLkku ð¾ík ykðíkku LkÚke. {kxu fkuE Ãký fkÞo{kt MkV¤íkk {u¤ððk {kxu Ãkrh©{ fhðku sYhe Au.

                                                                                     Lkk{ :- ¼køÞ©e yh. MkÚkðkhk  (11-z)


“sLkíkk-÷kufþkneLkwt Mkk[w çk¤”

            ÷kufþkne yux÷u sLkíkkLkwt sLkíkk {kxuLkwt yLku sLkíkk ÿkhk [k÷íkwt þkMkLk  ÷kufþkne þkMkLkíktºkLke E{khíkLkk ÃkkÞk{kt sLkíkk hnu÷e Au. sLkíkkLke òøk]rík  yLku ÷kufþkne «íÞuLke ©æÄk s ÷kufþkne þkMkLk ÔÞðMÚkkLku xfkðe hk¾u Au.
            ÷kufþkne þkMkLk ÔÞðMÚkk{kt sLkíkk «íÞûk ¼køk ÷E þfíke LkÚke. Ãký ¼ÔÞ {kuxhfkhku{k Ãkku÷eMkkuLke VkusÚke ðªx¤kELku Vhíkk «ÄkLkku «ò Ãkh þkMkLk fhu Au. Mkhfkhe Lkkufhku MkkÚku fk{ Ãkzu íÞkhu rçk[khe sLkíkkLku Äku¤u rËðMku íkkhk Ëu¾kE ykðu Au !   sLkíkkLke yu ËÞksLkf Ëþk òuíkk sLkíkkYÃke økkÞ Ëkuhu íÞkt òÞ yu{ fnuðkLkwt {Lk ÚkE òÞ Au. Ãkhtíkw sLkíkkYÃke økkÞ ðkMíkð{kt Mkkð  hktf LkÚke. íkuLke ÃkkMku yuf yuðwt þ† Au fu suLkk «¼kðÚke {kuxk {kuxk «ÄkLkku Ãkh ÃkkuíkkLkwt Lkkf høkzíkk íkuLku Ãkøku Ãkzu Au. yu þ† Au {íkkrÄfkh.
            Ëh Ãkkt[ ð»kuo ykðíke yÚkðk yðkh Lkðkh Þkuòíke [qtxýeyku ÷kufþkne þkMkLk «ýke÷eLkku «ký Au. [qtxýe{k {íkËkLk fhe Lku sLkíkk ÃkkuíkkLke {LkÃkMktË ÔÞrfíkykuLku Mk¥kkLkk ®MknkMkLku çkuMkkze þfu Au, yLku Mk¥kkLkk ®MknkMkLkuÚke VUfe Ãký þfu Au. sLkíkkLke yu «[tz íkkfkíkLkku Ãkh[ku ¼÷¼÷k {ktÄkíkkykuLku rðLk{ú çkLkkðe Ëu Au. [qtxýeLkk [kufkðLkkhk Ãkrhýk{ku fkuE hksfeÞ fuËeLku «ÄkLkÃkË yÃkkðe þfu Au, yLku «ÄkLkÃkË ¼kuøkðe hnu÷k W{uËðkhkuLku VwxÃkkÚk Ãkh Ãký {qfe þfu Au. yk{ ÷kufþkneLkwt Mkk[w çk¤ sLkíkk s Au. sLkíkkLkk Ëw:¾ËËoLke WÃkuûkkk fhLkkhkykuLkwt ÷kufþkne þkMkLk{kt fkuE MÚkkLk LkÚke.
            ykÃkýk ËuþLke ÷kufþkne{kt Äýe çkÄe ríkfz{çkkS [k÷íke hnu Au. hksfeÞ Lkuíkkyku [qtxýe ð¾íku sLkíkkLku økuh{køkuo Ëkuhu Au. íku sLkíkkLku ¾kuxk «÷ku¼Lkku ykÃku Au. fux÷kf Lkuíkkyku ¿kkrík«ÄkLk WíkusLk ykÃku Au. ykLku ÷eÄu fÞkhuf sLkíkk Mkk[ku rLkýoÞ ÷E þfíke LkÚke.
            Ãkhtíkw sLkíkk {íkËkLk{kt þ†Lkku rððuf Ãkqðof WÃkÞkuøk fhu íkku [qtxýe {kuxk{k {kuxe íkkfkík çkLke hnu Au. ÷kufku ÃkkuíkkLkk ÔÞrfíkøkík MðkÚkoÚke «uhkELku fu «÷ku¼LkLku ðþ ÚkELku fwÃkkºk ÔÞrfíkykuLku {ík Lk ykÃku yLku MkwÃkkºk ÔÞrfíkykuLku [qtxe fkZu íkku ÷kufþkneLke Lkkð Mkk[u yk¤ ðÄíke hnu Au. ykÚke ÷kufþkneLkwt ¾Á [k÷fçk¤ sLkíkkLke òøk]rík yLku rððufçkwÂæÄ Au. «ò{kt hksfeÞ òøk]rík fu¤ðkÞ íku {kxu ðíko{kLkÃkºkku íku{s Mkk{krÞfku{kt rLk»Ãkûk ÷¾kýku «økx Úkðk òuEyu. hurzÞku, ËwhËþoLk yLku [÷r[ºkkuyu sLkíkkLku íkxMÚk yLku ÞkuøÞ Ëkuhðýe ykÃkðe òuEyu. sLkíkkyu Ãký ÷kufþkneLku MkV¤ çkLkkððk{kt ÃkkuíkkLkwt ÞkuøkËkLk ykÃkðwt òuEyu.
            ¾hu¾h, sLkíkk s ÷kufþkneLkwt Mkk[w çk¤ Au. sLkíkkLke òøk]rík, yLku rððufçkwÂæÄ Ãkh s ÷kufþkneLke MkV¤íkkLkku ykÄkh Au.


                                                                    Lkk{ :- ¼ðkLke yuMk.MkÚkðkhk

No comments:

Post a Comment

Easy English Gujarati Grammar